Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з впорядкуванням діяльності відокремлених підрозділів вітчизняних та іноземних юридичних осіб"

Законопроект
Порівняльна таблиця
Пояснювальна записка

Верховна Рада України постановляє:

 

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356):

 

1) статтю 95 викласти у такій редакції

 

«Стаття 95. Відокремлені підрозділи юридичних осіб

 

 1. Юридична особа має право створювати (відкривати) власні відокремлені підрозділи у вигляді філій та представництв.
 2. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза її  місцезнаходженням, через який повністю або частково проводиться діяльність такої юридичної особи, включаючи представництво і захист її інтересів
 3. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза її місцезнаходженням, що представляє її інтереси та здійснює їх захист.
 4. Відокремлені підрозділи (філії та представництва) не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, та діють від імені такої юридичної особи на підставі затвердженого нею положення. Положення про відокремлений підрозділ має містити його найменування (повне та скорочене), інформацію про юридичну особу, яка його створила, перелік видів діяльності, які має право здійснювати відокремлений підрозділ, порядок управління відокремленим підрозділом, інформацію про порядок ведення обліку та звітності, порядок закриття відокремленого підрозділу тощо.
 5. Юридична особа може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.
 6. Місцезнаходженням відокремленого підрозділу є фактичне місце ведення ним діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю такого підрозділу (переважно знаходиться його керівник).
 7. Найменування (повне, скорочене) відокремленого підрозділу юридичної особи визначається у положенні про такий відокремлений підрозділ  та складається з вказівки на вид відокремленого підрозділу, його власної назви та найменування (повного, скороченого) юридичної особи, яка його відкрила. Вимоги до написання найменування відокремленого підрозділу юридичної особи встановлюється законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 8. Керівник відокремленого підрозділу (голова, керуючий, начальник) призначається органом управління юридичної особи, що створила такий підрозділ, діє на підставі виданої нею довіреності та є посадовою особою такої юридичної особи. Керівник відокремленого підрозділу відповідає за шкоду, заподіяну ним юридичній особі, що його створила, відповідно до чинного законодавства України.
 9. Керівник відокремленого підрозділу повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несе відповідальність за її розголошення, передбачену чинним законодавством України, установчими документами юридичної особи, що його створила, та/або положенням про відокремлений підрозділ.
 10. Відокремлений підрозділ може мати свої печатки і штампи, якщо це передбачено положенням про відокремлений підрозділ.
 11. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 12. Зміна виду відокремленого підрозділу здійснюється за процедурою зміни його найменування зі зміною видів його діяльності.
 13. Відокремленим підрозділом не вважається структурний підрозділ юридичної особи (відділ, цех, відокремлене робоче місце тощо), розташований поза її місцезнаходженням, в межах якого здійснюється одна чи декілька функцій юридичної особи (виробничих, управлінських, організаційних тощо).»

 

2) доповнити кодекс новою статтею 95-1 такого змісту:

«Стаття 95-1. Відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб

 1. Іноземна юридична особа має право створювати (відкривати) на території України власний відокремлений підрозділ у вигляді представництва. Іноземна юридична особа має право створювати (відкривати) на території України власний відокремлений підрозділ у вигляді філії виключно у випадках, прямо передбачених законодавством України.
 2. Місцезнаходженням відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи є місце розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю відокремленого підрозділу (переважно знаходиться його керівник) в межах території України.
 3. Відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб підлягають акредитації шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про такий відокремлений підрозділ та про іноземну юридичну особу, що його відкриває, у порядку, встановленому законодавством. Особливості акредитації відокремлених підрозділів іноземних банків, іноземних страхових компаній, іноземних юридичних осіб публічного права встановлюються законодавством.

Відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи має право розпочати свою діяльність виключно після завершення процедури акредитації, а у випадках, передбачених законодавством, також після отримання відповідних ліцензій, дозволів. Строк між датою прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу іноземною юридичною особою та датою подання документів для акредитації не може перевищувати одного місяця.

 1. Відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи має своє найменування (повне, скорочене), яке вказується в положенні про такий відокремлений підрозділ. Найменування (повне, скорочене) відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи складається з вказівки на вид відокремленого підрозділу, його власної назви (за необхідності) та найменування (повного, скороченого) іноземної юридичної особи, яка його відкрила. Вимоги до написання найменування відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи встановлюється законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 2. До відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи застосовуються норми статті 95 цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених даною статтею, законом про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, законодавством про банки і банківську діяльність, про страхування, іншим спеціальним законодавством.

У випадку, якщо створення (відкриття) відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи на території України здійснюється на підставі міжнародних чи міжурядових договорів (угод) України, то положення цього Кодексу застосовуються з урахуванням положень таких договорів (угод).»

 

3) доповнити кодекс новою статтею 112-1 такого змісту:

 

«Стаття 112-1 Порядок закриття відокремлених підрозділів юридичних осіб

 1. Діяльність відокремленого підрозділу юридичної особи припиняється, а сам відокремлений підрозділ підлягає закриттю:

у разі ліквідації (банкрутства) юридичної особи, яка відкрила такий відокремлений підрозділ;

за рішенням юридичної особи, яка відкрила такий відокремлений підрозділ;

у разі припинення дії договору (угоди) з іноземною державою, якщо відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи відкрито на підставі такого договору  (угоди) і це прямо передбачено її положеннями;

на підставі судового рішення, прийнятого відповідно до законодавства України, в тому числі у зв’язку з порушенням вимог закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо встановленого порядку створення (відкриття), акредитації, порядку внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також з інших підстав, передбачених законодавством України;

за рішенням відповідного державного органу у випадках, передбачених законодавством.

 1. Юридична особа, суд або у випадках, передбачених законодавством, відповідний державний орган, що прийняли рішення про закриття відокремленого підрозділу, зобов'язані протягом 15 днів з дати прийняття рішення письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, для внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка підлягає обов’язковому безоплатному оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 2. Для здійснення дій, пов’язаних із закриттям відокремленого підрозділу, юридична особа призначає окрему особу (осіб), повноваження якої на здійснення таких функцій визначаються довіреністю, виданою юридичною особою. З дати призначення такої особи (осіб) повноваження керівника відокремленого підрозділу припиняються, а його довіреність підлягає скасуванню.
 3. Після завершення усіх процедур, пов’язаних із закриттям відокремленого підрозділу, юридична особа зобов’язана письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, для внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка підлягає обов’язковому безоплатному оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Відокремлений підрозділ вважається закритим з дати внесення цієї інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»

 

4) доповнити кодекс новою статтею 112-2 такого змісту:

 

«Стаття 112-2. Особливості закриття відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб

 1. До порядку закриття відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи застосовуються норми статті 112-1 цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.
 2. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення іноземної юридичної особи про закриття власного відокремленого підрозділу на території України, така іноземна юридична особа зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та погашення кредиторської заборгованості, які пов’язані з її діяльністю на території України через цей відокремлений підрозділ, та письмово повідомити своїх кредиторів та дебіторів про строки закриття відокремленого підрозділу та строки для пред’явлення ними своїх вимог. Строк для пред’явлення вимог кредиторів у зв’язку з закриттям відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи на території України не може бути меншим двох місяців з дати оприлюднення рішення про закриття у порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 3. Черговість задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до ч. 1 ст. 112 цього Кодексу. У разі відмови іноземної юридичної особи у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду, кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову, звернутися до суду з позовом до іноземної юридичної особи. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи.

Вимоги кредиторів, які не були пред’явлені протягом встановленого строку, можуть бути пред’явлені безпосередньо іноземній юридичній особі у порядку, встановленому законодавством.

 1. Під час проведення заходів щодо закриття відокремленого підрозділу до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів іноземна юридична особа зобов’язана закрити всі рахунки свого відокремленого підрозділу, відкриті у фінансових установах, крім рахунку, який використовується для розрахунків з кредиторами, дебіторами та здійснення інших дій, зв’язаних з процедурою припинення діяльності та закриття відокремленого підрозділу.  
 2. Після спливу строку, встановленого для розрахунків з кредиторами, дебіторами та вчинення інших дій, пов’язаних із закриттям відокремленого підрозділу, іноземна юридична особа складає перелік майна, яке підлягає поверненню такій юридичній особі. Якщо кредитор звернувся з позовом до іноземної юридичної особи у випадку, передбаченому частиною третьою цієї статті, іноземна юридична особа має право скласти перелік майна лише після задоволення вимог такого кредитора або після набуття чинності рішенням суду, яким підтверджено відсутність вимог кредитора. Повернення майна, належного іноземній юридичній особі, якщо воно пов'язане з перетинанням митного кордону, звільняється від сплати державного мита. Залишковий баланс грошових коштів на рахунку відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи, відкритому в українській фінансовій установі, перераховується на її рахунок, відкритий в іноземній банківській установі.  
 3. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам України.»

 

 1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144):

 

1) у частині вісім статті 19:

 

абзац перший після слів «виділені на окремий баланс» доповнити словами «відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб, акредитовані на території України»;

абзац другий після слів «виділених на окремий баланс» доповнити словами «відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб, акредитованих на території України»;

 

2) у частині шостій статті 55 слова «філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи» замінити словами «відокремлені підрозділи без створення юридичної особи у порядку, визначеному Цивільним кодексом України»;

 

3) частину другу статті 58 виключити;

 

4) у статті 64:

 

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Підприємство має право відкривати свої відокремлені підрозділи без створення юридичної особи у порядку, визначеному Цивільним кодексом України»;

 

частину 5 виключити;

 

5) частину 3 статті 117 виключити;

 

 1. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України 2003, № 31-32, ст.263):

 

1) у преамбулі слова «юридичної особи та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «юридичної особи, фізичних осіб – підприємців, та акредитації відокремлених підрозділів іноземних компаній»;

 

2) у частині першій статті 1:

 

доповнити новим пунктом 2-1 такого змісту:

«2-1) відокремлений підрозділ іноземної компанії – відокремлений підрозділ у вигляді представництва, філії, створений (відкритий) на території України іноземною компанією відповідно до положень Цивільного кодексу України;»

 

у пункті четвертому:

слова «державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб – підприємців (далі - державна реєстрація)» замінити словами «державна реєстрація»;

після слів «відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця» додати слова «акредитація відокремлених підрозділів іноземних компаній»;

 

доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:

«4-1) акредитація відокремлених підрозділів іноземних компаній  - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту відкриття або закриття на території України відокремленого підрозділу іноземної компанії, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про іноземну компанію та її відокремлений підрозділ, відкритий на території України, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;»

 

у пункті п’ятому після слів «державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань» додати слова «відокремлених підрозділів іноземних компаній»;

 

у пункті сьомому після слів «єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб»  додати слова «(у тому числі іноземні компанії, в частині відомостей про відкриті ними на території України відокремлені підрозділи)»;

 

у пункті восьмому:

додати новий абзац третій такого змісту

«іноземна компанія або уповноважена нею особа, в тому числі керівник відокремленого підрозділу, - у разі подання документів для акредитації відокремленого підрозділу іноземної компанії в Україні;»

 

абзаци третій-шостий вважати абзацами четвертим-сьомим відповідно;

 

додати нові абзаци восьмий, дев’ятий та десятий такого змісту:

«Національний банк України - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про закриття відокремленого підрозділу іноземного банку у зв’язку з прийняттям рішення про припинення діяльності такого відокремленого підрозділу в Україні та, залежно від виду відокремленого підрозділу, відкликання його банківської ліцензії;

національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послу - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про закриття відокремленого підрозділу страховика-нерезидента у зв’язку з прийняттям рішення про припинення діяльності такого відокремленого підрозділу в Україні та відкликання його ліцензії;

суд - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії;»

 

абзаци 8-11 вважати абзацами 11-14 відповідно;

 

додати новий пункт 8-1 такого змісту:

«8-1) іноземний банк - іноземна юридична особа, що є банком і має ліцензію (інший відповідний дозвіл) на ведення банківської діяльності відповідно до законодавства тої іноземної держави, у якій вона зареєстрована;»

 

додати новий пункт 8-2 такого змісту:

«8-2) іноземна компанія – для цілей цього Закону іноземна компанія - це юридична особа (корпорація, товариство, кооператив, холдинг, союз тощо), що зареєстрована або іншим чином створена згідно з правом іноземної держави і має статус юридичної особи згідно з правом такої іноземної держави, а за відсутності вказаних умов або неможливості їх встановлення - організація, яка відповідає ознакам юридичної особи, передбаченим Цивільним кодексом України, виконавчий орган управління якої знаходиться в іноземній державі, у тому числі іноземний банк та іноземна страхова компанія.

Для цілей цього Закону поняття іноземна компанія не включає іноземні урядові організації, що мають статус юридичної особи, іноземні неурядові організації, іноземні благодійні організації незалежно від того, чи мають вони статус юридичної особи за законодавством держави їх створення, реєстрації або місцезнаходження їх виконавчого органу чи органу управління;»

 

додати новий пункт 8-3 такого змісту:

«8-3) іноземна страхова компанія (далі – страховик-нерезидент) -  іноземна юридична особа, що є фінансовою установою, створена та має ліцензію на провадження страхової діяльності відповідно до законодавства тої іноземної держави, у якій вона зареєстрована;»

 

у пункті дев’ятому слова  «та громадських формувань» замінити словами  «громадських формувань та відокремлених підрозділів іноземних компаній»;

 

у пункті десятому:

 

після слів «персональний кабінет юридичної особи, іншої організації» додати слова «відокремленого підрозділу іноземної компанії»;

після слів «особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної особи - підприємця» додати слова «відокремленого підрозділу іноземної компанії»;

після слів «для проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу юридичних осіб» додати слова «відокремлених підрозділів іноземних компаній»;

 

у пункті чотирнадцятому:

 

в абзаці другому після слів «всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців» додати слова «акредитації відокремлених підрозділів іноземних компаній (за винятком іноземних банків та страховиків-нерезидентів)»;

 

додати абзаци три та чотири такого змісту:

«Національний банк України – у разі акредитації відокремлених підрозділів іноземних банків;

національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг - у разі акредитації відокремлених підрозділів страховиків-нерезидентів»;

 

абзаци три-десять вважати абзацами п’ять-дванадцять відповідно;

 

2) у частині першій статті 3:

слова «юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «юридичної особи, фізичних осіб - підприємців та акредитацію відокремлених підрозділів іноземних компаній»;

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

«Дія цього Закону не поширюється на дипломатичні представництва, консульські установи, представництва міжнародних організацій, представництва держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні, проекти міжнародної технічної допомоги, представників іноземних засобів масової інформації»;

 

3) у статті 4

частину першу доповнити новим пунктом десять такого змісту

«10) застосування мовчазної згоди у сфері державної реєстрації»;

частину восьму виключити;

 

4) у пункті одинадцятому частини першої статті 5 після слів «всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців» додати слова «акредитація відокремлених підрозділів іноземних компаній»;

 

5) у статті 7:

 

частину першу після слів «громадські формування, що не мають статусу юридичної особи» доповнити словами «акредитовані відокремлені підрозділи іноземних компаній»;

пункт десятий частини третьої після слів «зберігання відомостей про юридичних осіб» доповнити словами «відокремлені підрозділи іноземних компаній» та  після слів «припинення юридичної особи, іншої організації» доповнити словами «закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії»;

 

6) у статті 9:

 

частину першу після слів «громадське формування, що не має статусу юридичної особи» доповнити словами «відокремлений підрозділ іноземної компанії»;

додати частину шосту такого змісту:

«6. В Єдиному державному реєстрі містяться наступні відомості про відокремлений підрозділ іноземної компанії:

1) найменування відокремленого підрозділу іноземної компанії, у тому числі скорочене (за наявності);

2) вид відокремленого підрозділу;

3) найменування іноземної компанії, у тому числі скорочене (за наявності). Найменування вказується іноземною мовою відповідно до документу, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), з транслітерацією українською мовою;

4) ідентифікаційний код відокремленого підрозділу іноземної компанії;

5) відомості про реєстраційний, обліковий, ідентифікаційний або інший номер (код) іноземної компанії, який зазначений у торговельному, банківському, судовому або іншому реєстрі країни, де іноземна компанія була зареєстрована або іншим чином створена, назву такого реєстру та країну реєстрації;

6) місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної компанії;

7) види діяльності відокремленого підрозділу іноземної компанії;

8) назва органу управління іноземної компанії, який уповноважений здійснювати загальне керівництво діяльністю її відокремленого підрозділу;

9) відомості про керівника відокремленого підрозділу - прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), дата народження, посада, дата призначення, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта),  строк  дії довіреності та дані про наявність обмежень щодо представництва;

10) відомості про положення про відокремлений підрозділ;

11) кількість іноземних громадян та осіб без громадянства, які працюють у відокремленому підрозділі іноземної компанії;

12) інформація про засоби здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом та з іноземною компанією: телефон та адреса електронної пошти;

13) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;

14) дані про перебування відокремленого підрозділу іноземної компанії у процесі закриття, у тому числі дата рішення іноземної компанії, суду або іншого уповноваженого державного органу про припинення діяльності і закриття відокремленого підрозділу, відомості про особу, уповноважену на здійснення дій, пов’язаних із закриттям відокремленого підрозділу (прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), дата народження, дата призначення, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта),  строк  дії довіреності та дані про наявність обмежень щодо представництва) та строк, визначений іноземною компанією, судом  або іншим уповноваженим державним органом для закриття відокремленого підрозділу та пред'явлення кредиторами вимог;

15) дані про скасування рішення про припинення діяльності та закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії;

16) дата державної реєстрації закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії;

17) дані про перебування іноземної компанії у процесі ліквідації або провадження справи про банкрутство;

18) фінансова звітність про господарську діяльність відокремленого підрозділу іноземної компанії, у складі балансу і звіту про фінансові результати;

19) інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) іноземної компанії, яка відкриває свій відокремлений підрозділ: прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження. У разі відсутності у іноземної компанії кінцевого бенефіціарного власника (контролера), вноситься інформація про причину його відсутності;

20) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;

21) відомості про ліцензування виду господарської діяльності відокремленого підрозділу іноземної компанії:

вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;

найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;

дата і номер рішення органу ліцензування про надання та відмову у наданні ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови);

відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;

підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;

дата видачі ліцензії;

відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для ліцензування;

відомості про ліцензії (дозволи), отримані іноземною компанією у відповідній іноземній країні.

22) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;

23) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;

24) підстави для зупинення розгляду документів;

25) підстави для відмови в державній реєстрації;

26) відомості про скасування реєстраційних дій;

27) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;

28) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;

29) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

30) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

31) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.»

 

абзаци шість та сім вважати абзацами сім та вісім відповідно;

 

7) у частині четвертій статті 10 після слів «ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу» додати слова «відокремленого підрозділу іноземної компанії»;

 

8) у частині другій статті 11:

 

в абзаці другому пункту першого після слів «перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця» додати слова «про державну реєстрацію рішення про припинення діяльності і закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії, про державну реєстрацію закриття  відокремленого підрозділу іноземної компанії»;

у пункті третьому після слів «до документів, поданих юридичною особою» додати слова «іноземною компанією безпосередньо або через свій відокремлений підрозділ»;

 

9) у статті 13:

 

в абзаці третьому частини другій:

після слів «рішення про припинення юридичної особи» додати слова «про закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії»;

після слів «підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця» додати слова «державну реєстрацію закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії»;

додати новий абзац шостий такого змісту:

«До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про відкриття відокремленого підрозділу іноземної компанії технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії реєстраційної заяви про добровільну ре

Коментувати
Переглянути всі коментарі до цього законопроекту (0)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з впорядкуванням діяльності відокремлених підрозділів вітчизняних та іноземних юридичних осіб»

 

Чинна редакція

Пропонована редакція

Цивільний кодекс України

Стаття 95. Філії та представництва1. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

2. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

3. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

4. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

5. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

Стаття 95. Відокремлені підрозділи юридичних осіб


1. Юридична особа має право створювати (відкривати) власні відокремлені підрозділи у вигляді філій та представництв.

2. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза її  місцезнаходженням, через який повністю або частково проводиться діяльність такої юридичної особи, включаючи представництво і захист її інтересів

3. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза її місцезнаходженням, що представляє її інтереси та здійснює їх захист.

4. Відокремлені підрозділи (філії та представництва) не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, та діють від імені такої юридичної особи на підставі затвердженого нею положення. Положення про відокремлений підрозділ має містити його найменування (повне та скорочене), інформацію про юридичну особу, яка його створила, перелік видів діяльності, які має право здійснювати відокремлений підрозділ, порядок управління відокремленим підрозділом, інформацію про порядок ведення обліку та звітності, порядок закриття відокремленого підрозділу тощо.

5. Юридична особа може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

6. Місцезнаходженням відокремленого підрозділу є фактичне місце ведення ним діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю такого підрозділу (переважно знаходиться його керівник).

7. Найменування (повне, скорочене) відокремленого підрозділу юридичної особи визначається у положенні про такий відокремлений підрозділ та складається з вказівки на вид відокремленого підрозділу, його власної назви та найменування (повного, скороченого) юридичної особи, яка його відкрила. Вимоги до написання найменування відокремленого підрозділу юридичної особи встановлюється законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Керівник відокремленого підрозділу (голова, керуючий, начальник) призначається органом управління юридичної особи, що створила такий підрозділ, діє на підставі виданої нею довіреності та є посадовою особою такої юридичної особи. Керівник відокремленого підрозділу відповідає за шкоду, заподіяну ним юридичній особі, що його створила, відповідно до чинного законодавства України.

9. Керівник відокремленого підрозділу повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несе відповідальність за її розголошення, передбачену чинним законодавством України, установчими документами юридичної особи, що його створила, та/або положенням про відокремлений підрозділ.

10. Відокремлений підрозділ може мати свої печатки і штампи, якщо це передбачено положенням про відокремлений підрозділ.

11. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

12. Зміна виду відокремленого підрозділу здійснюється за процедурою зміни його найменування зі зміною видів його діяльності.

13. Відокремленим підрозділом не вважається структурний підрозділ юридичної особи (відділ, цех, відокремлене робоче місце тощо), розташований поза її місцезнаходженням, в межах якого здійснюється одна чи декілька функцій юридичної особи (виробничих, управлінських, організаційних тощо).

Стаття відсутня

Стаття 95-1. Відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб


1. Іноземна юридична особа має право створювати (відкривати) на території України власний відокремлений підрозділ у вигляді представництва. Іноземна юридична особа має право створювати (відкривати) на території України власний відокремлений підрозділ у вигляді філії виключно у випадках, прямо передбачених законодавством України.

2. Місцезнаходженням відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи є місце розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю відокремленого підрозділу (переважно знаходиться його керівник) в межах території України.

3. Відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб підлягають акредитації шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про такий відокремлений підрозділ та про іноземну юридичну особу, що його відкриває, у порядку, встановленому законодавством. Особливості акредитації відокремлених підрозділів іноземних банків, іноземних страхових компаній, іноземних юридичних осіб публічного права встановлюються законодавством.

Відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи має право розпочати свою діяльність виключно після завершення процедури акредитації, а у випадках, передбачених законодавством, також після отримання відповідних ліцензій, дозволів. Строк між датою прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу іноземною юридичною особою та датою подання документів для акредитації не може перевищувати одного місяця.

4. Відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи має своє найменування (повне, скорочене), яке вказується в положенні про такий відокремлений підрозділ. Найменування (повне, скорочене) відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи складається з вказівки на вид відокремленого підрозділу, його власної назви (за необхідності) та найменування (повного, скороченого) іноземної юридичної особи, яка його відкрила. Вимоги до написання найменування відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи встановлюється законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. До відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи застосовуються норми статті 95 цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених даною статтею, законом про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, законодавством про банки і банківську діяльність, про страхування, іншим спеціальним законодавством.

У випадку, якщо створення (відкриття) відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи на території України здійснюється на підставі міжнародних чи міжурядових договорів (угод) України, то положення цього Кодексу застосовуються з урахуванням положень таких договорів (угод).

Стаття відсутня

Стаття 112-1 Порядок закриття відокремлених підрозділів юридичних осіб


1. Діяльність відокремленого підрозділу юридичної особи припиняється, а сам відокремлений підрозділ підлягає закриттю:

у разі ліквідації (банкрутства) юридичної особи, яка відкрила такий відокремлений підрозділ;

за рішенням юридичної особи, яка відкрила такий відокремлений підрозділ;

у разі припинення дії договору (угоди) з іноземною державою, якщо відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи відкрито на підставі такого договору  (угоди) і це прямо передбачено її положеннями;

на підставі судового рішення, прийнятого відповідно до законодавства України, в тому числі у зв’язку з порушенням вимог закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо встановленого порядку створення (відкриття), акредитації, порядку внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також з інших підстав, передбачених законодавством України;

за рішенням відповідного державного органу у випадках, передбачених законодавством.

2. Юридична особа, суд або у випадках, передбачених законодавством, відповідний державний орган, що прийняли рішення про закриття відокремленого підрозділу, зобов'язані протягом 15 днів з дати прийняття рішення письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, для внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка підлягає обов’язковому безоплатному оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3. Для здійснення дій, пов’язаних із закриттям відокремленого підрозділу, юридична особа призначає окрему особу (осіб), повноваження якої на здійснення таких функцій визначаються довіреністю, виданою юридичною особою. З дати призначення такої особи (осіб) повноваження керівника відокремленого підрозділу припиняються, а його довіреність підлягає скасуванню.

4. Після завершення усіх процедур, пов’язаних із закриттям відокремленого підрозділу, юридична особа зобов’язана письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, для внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка підлягає обов’язковому безоплатному оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Відокремлений підрозділ вважається закритим з дати внесення цієї інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Стаття відсутня

Стаття 112-2. Особливості закриття відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб


1. До порядку закриття відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи застосовуються норми статті 112-1 цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.

2. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення іноземної юридичної особи про закриття власного відокремленого підрозділу на території України, така іноземна юридична особа зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та погашення кредиторської заборгованості, які пов’язані з її діяльністю на території України через цей відокремлений підрозділ, та письмово повідомити своїх кредиторів та дебіторів про строки закриття відокремленого підрозділу та строки для пред’явлення ними своїх вимог. Строк для пред’явлення вимог кредиторів у зв’язку з закриттям відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи на території України не може бути меншим двох місяців з дати оприлюднення рішення про закриття у порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3. Черговість задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до ч. 1 ст. 112 цього Кодексу. У разі відмови іноземної юридичної особи у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду, кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову, звернутися до суду з позовом до іноземної юридичної особи. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи.

Вимоги кредиторів, які не були пред’явлені протягом встановленого строку, можуть бути пред’явлені безпосередньо іноземній юридичній особі у порядку, встановленому законодавством.

4. Під час проведення заходів щодо закриття відокремленого підрозділу до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів іноземна юридична особа зобов’язана закрити всі рахунки свого відокремленого підрозділу, відкриті у фінансових установах, крім рахунку, який використовується для розрахунків з кредиторами, дебіторами та здійснення інших дій, зв’язаних з процедурою припинення діяльності та закриття відокремленого підрозділу.  

5. Після спливу строку, встановленого для розрахунків з кредиторами, дебіторами та вчинення інших дій, пов’язаних із закриттям відокремленого підрозділу, іноземна юридична особа складає перелік майна, яке підлягає поверненню такій юридичній особі. Якщо кредитор звернувся з позовом до іноземної юридичної особи у випадку, передбаченому частиною третьою цієї статті, іноземна юридична особа має право скласти перелік майна лише після задоволення вимог такого кредитора або після набуття чинності рішенням суду, яким підтверджено відсутність вимог кредитора. Повернення майна, належного іноземній юридичній особі, якщо воно пов'язане з перетинанням митного кордону, звільняється від сплати державного мита. Залишковий баланс грошових коштів на рахунку відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи, відкритому в українській фінансовій установі, перераховується на її рахунок, відкритий в іноземній банківській установі.  

6. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам України.

Господарський кодекс України

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю

8. Усі суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов'язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.


Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, виділених на окремий баланс, подання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом.

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю

8. Усі суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб, акредитовані на території України, зобов'язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, виділених на окремий баланс, відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб, акредитованих на території України, подання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом.

Стаття 55. Поняття суб'єкта господарювання

6. Суб'єкти господарювання, зазначені у пункті першому частини другої цієї статті, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Стаття 55. Поняття суб'єкта господарювання

6. Суб'єкти господарювання, зазначені у пункті першому частини другої цієї статті, мають право відкривати свої відокремлені підрозділи без створення юридичної особи у порядку, визначеному Цивільним кодексом України.

Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання

1. Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

2. Відкриття суб'єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.

Відомості про відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом.

Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання

1. Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Частину виключити.

Стаття 64. Організаційна структура підприємства


1. Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

2. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.

3. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

4. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

5. Діяльність розташованих на території України відокремлених підрозділів підприємств, що знаходяться за її межами, регулюється цим Кодексом та іншими законами.

Стаття 64. Організаційна структура підприємства


1. Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

2. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.

3. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.


4. Підприємство має право відкривати свої відокремлені підрозділи без створення юридичної особи у порядку, визначеному Цивільним кодексом України.
Частину виключити.

Стаття 117. Іноземне підприємство

1. Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб.

2. Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях, визначених законом, що мають стратегічне значення для безпеки держави.

3. Діяльність філій, представництв та інших відокремлених підрозділів підприємств, утворених за законодавством інших держав, здійснюється на території України відповідно до законодавства України.

4. Умови і порядок створення, вимоги до організації та діяльності іноземних підприємств визначаються цим Кодексом, законом про режим іноземного інвестування, іншими законами.

Стаття 117. Іноземне підприємство

1. Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб.

2. Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях, визначених законом, що мають стратегічне значення для безпеки держави.

Частину виключити.

4. Умови і порядок створення, вимоги до організації та діяльності іноземних підприємств визначаються цим Кодексом, законом про режим іноземного інвестування, іншими законами.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.

Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб – підприємців, та акредитації відокремлених підрозділів іноземних компаній.


Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:


Пункт відсутній
….

4) державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

Пункт відсутній….

5) державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) - особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус;

7) Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи;


….


8) заявник:

засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

керівник державного органу, органу місцевого самоврядування або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення державного органу, органу місцевого самоврядування;


абзац відсутній;
голова комісії з припинення або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;

уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;


Абзац відсутній;Абзац відсутній;


Абзац відсутній;Міністерство юстиції України та його територіальні органи - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення політичної партії, її структурного утворення у зв’язку з прийняттям судом рішення про анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії;

...

Пункт відсутній;пункт відсутній;

….Пункт відсутній


9) код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (далі - код доступу) - унікальна цифрова послідовність кількістю від 6 до 12 символів, що генерується в автоматичному режимі та використовується для доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів);


10) персональний кабінет юридичної особи, іншої організації та фізичної особи - підприємця (далі - персональний кабінет) - особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної особи - підприємця та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, на порталі електронних сервісів, призначена для подання документів в електронній формі для проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, до відомостей про результати розгляду цих документів, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які є актуальними на момент запиту або на визначену дату;
14) суб’єкт державної реєстрації:

Міністерство юстиції України - у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки;


Абзац відсутній;Абзац відсутній;територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - у разі державної реєстрації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів;

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

2-1) відокремлений підрозділ іноземної компанії – відокремлений підрозділ у вигляді представництва, філії, створений (відкритий) на території України іноземною компанією відповідно до положень Цивільного кодексу України;

….

4) державна реєстрація - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, акредитація відокремлених підрозділів іноземних компаній, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;
4-1) акредитація відокремлених підрозділів іноземних компаній - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту відкриття або закриття на території України відокремленого підрозділу іноземної компанії, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про іноземну компанію та її відокремлений підрозділ, відкритий на території України, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом

….

5) державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відокремлених підрозділів іноземних компаній (далі - державний реєстратор) - особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус;

….

7) Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб (у тому числі іноземні компанії, в частині відомостей про відкриті ними на території України відокремлені підрозділи), фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи;

8) заявник:

засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

керівник державного органу, органу місцевого самоврядування або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення державного органу, органу місцевого самоврядування;

іноземна компанія або уповноважена нею особа, в тому числі керівник відокремленого підрозділу, - у разі подання документів для акредитації відокремленого підрозділу іноземної компанії в Україні;

голова комісії з припинення або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;

уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;Національний банк України - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про закриття відокремленого підрозділу іноземного банку у зв’язку з прийняттям рішення про припинення діяльності такого відокремленого підрозділу в Україні та, залежно від виду відокремленого підрозділу, відкликання його банківської ліцензії;

національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послу - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про закриття відокремленого підрозділу страховика-нерезидента у зв’язку з прийняттям рішення про припинення діяльності такого відокремленого підрозділу в Україні та відкликання його ліцензії;

суд - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії;

Міністерство юстиції України та його територіальні органи - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення політичної партії, її структурного утворення у зв’язку з прийняттям судом рішення про анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії;

8-1) іноземний банк - іноземна юридична особа, що є банком і має ліцензію (інший відповідний дозвіл) на ведення банківської діяльності відповідно до законодавства тої іноземної держави, у якій вона зареєстрована;


8-2) іноземна компанія – для цілей цього Закону іноземна компанія - це юридична особа (корпорація, товариство, кооператив, холдинг, союз тощо), що зареєстрована або іншим чином створена згідно з правом іноземної держави і має статус юридичної особи згідно з правом такої іноземної держави, а за відсутності вказаних умов або неможливості їх встановлення - організація, яка відповідає ознакам юридичної особи, передбаченим Цивільним кодексом України, виконавчий орган управління якої знаходиться в іноземній державі, у тому числі іноземний банк та іноземна страхова компанія.

Для цілей цього Закону поняття іноземна компанія не включає іноземні урядові організації, що мають статус юридичної особи, іноземні неурядові організації, іноземні благодійні організації незалежно від того, чи мають вони статус юридичної особи за законодавством держави їх створення, реєстрації або місцезнаходження їх виконавчого органу чи органу управління;


8-3) іноземна страхова компанія (далі – страховик-нерезидент) - іноземна юридична особа, що є фінансовою установою, створена та має ліцензію на провадження страхової діяльності відповідно до законодавства тої іноземної держави, у якій вона зареєстрована;

9) код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (далі - код доступу) - унікальна цифрова послідовність кількістю від 6 до 12 символів, що генерується в автоматичному режимі та використовується для доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань та відокремлених підрозділів іноземних компаній (далі - портал електронних сервісів);

10) персональний кабінет юридичної особи, іншої організації, відокремленого підрозділу іноземної компанії та фізичної особи – підприємця, (далі - персональний кабінет) - особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної особи – підприємця, відокремленого підрозділу іноземної компанії та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, на порталі електронних сервісів, призначена для подання документів в електронній формі для проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу юридичних осіб, відокремлених підрозділів іноземних компаній, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, до відомостей про результати розгляду цих документів, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які є актуальними на момент запиту або на визначену дату;

14) суб’єкт державної реєстрації:

Міністерство юстиції України - у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; акредитації відокремлених підрозділів іноземних компаній (за винятком іноземних банків та страховиків-нерезидентів); відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки;

Національний банк України – у разі акредитації відокремлених підрозділів іноземних банків;

національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг - у разі акредитації відокремлених підрозділів страховиків-нерезидентів;


територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - у разі державної реєстрації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів;


Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.


Абзац відсутній;2. Законом може бути встановлено особливості державної реєстрації громадських формувань.

Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб - підприємців та акредитацію відокремлених підрозділів іноземних компаній.

Дія цього Закону не поширюється на дипломатичні представництва, консульські установи, представництва міжнародних організацій, представництва держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні, проекти міжнародної технічної допомоги, представників іноземних засобів масової інформації.

2. Законом може бути встановлено особливості державної реєстрації громадських формувань.

Стаття 4. Загальні засади державної реєстрації

1. Державна реєстрація базується на таких основних принципах:

1) обов’язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі;

2) публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення;

3) врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно цим Законом;

4) державної реєстрації за заявницьким принципом;

5) прийняття документів для державної реєстрації та здійснення державної реєстрації за принципом екстериторіальності в межах України;

6) єдності методології державної реєстрації;

7) об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі;

8) внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

9) відкритості та доступності відомостей Єдиного державного реєстру.

пункт відсутній;


7. Фізична особа - підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.

8. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності підлягають реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Стаття 4. Загальні засади державної реєстрації

1. Державна реєстрація базується на таких основних принципах:

1) обов’язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі;

2) публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення;

3) врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно цим Законом;

4) державної реєстрації за заявницьким принципом;

5) прийняття документів для державної реєстрації та здійснення державної реєстрації за принципом екстериторіальності в межах України;

6) єдності методології державної реєстрації;

7) об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі;

8) внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;

9) відкритості та доступності відомостей Єдиного державного реєстру;


10) застосування мовчазної згоди у сфері державної реєстрації.

7. Фізична особа - підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.

Частину виключити.

Стаття 5. Система органів державної реєстрації

1. Систему органів у сфері державної реєстрації становлять:

11) державна реєстрація політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки;

Стаття 5. Система органів державної реєстрації

1. Систему органів у сфері державної реєстрації становлять:

11) державна реєстрація політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, акредитація відокремлених підрозділів іноземних компаній, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки;

Стаття 7. Єдиний державний реєстр

1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.


3. Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати:

10) зберігання відомостей про юридичних осіб, інші організації та фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

Стаття 7. Єдиний державний реєстр

1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, акредитовані відокремлені підрозділи іноземних компаній та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

3. Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати:

10) зберігання відомостей про юридичних осіб, відокремлені підрозділи іноземних компаній, інші організації та фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації, закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру

1. Відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі:

1) відповідних заяв про державну реєстрацію;

2) документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій;

3) відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

Частина відсутня;

6. Складовою Єдиного державного реєстру є Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, що містить відомості про:

1) реєстраційний номер запису про арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

3) прізвище, ім’я, по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

4) дату та номер протоколу рішення кваліфікаційної комісії про складення іспиту;

5) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

6) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

7) місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (поштова адреса) та засоби зв’язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);

8) досвід роботи (трудовий стаж) на керівних посадах (керівника чи заступника керівника юридичної особи);

9) переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням дати видачі та номера переоформленого свідоцтва;

10) видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням дати видачі дубліката;

11) результати проведення перевірок дотримання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

12) дату та номер протоколу рішення дисциплінарної комісії і наказу Міністерства юстиції України про накладення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення;

13) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

14) найменування саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), членом якої є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор);

15) діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), необхідну для ведення автоматизованої системи, що визначена наказом Міністерства юстиції України;

16) прізвище, ім’я, по батькові, посаду особи, яка внесла відомості до цього реєстру, а також дату та час внесення відомостей до цього реєстру, підставу для внесення відомостей.7. В Єдиному державному реєстрі містяться документи в електронній формі, подані для державної реєстрації.

Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру

1. Відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, відокремлений підрозділ іноземної компанії та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі:

1) відповідних заяв про державну реєстрацію;

2) документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій;

3) відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

6. В Єдиному державному реєстрі містяться наступні відомості про відокремлений підрозділ іноземної компанії:

1) найменування відокремленого підрозділу іноземної компанії, у тому числі скорочене (за наявності);

2) вид відокремленого підрозділу;

3) найменування іноземної компанії, у тому числі скорочене (за наявності). Найменування вказується іноземною мовою відповідно до документу, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), з транслітерацією українською мовою;

4) ідентифікаційний код відокремленого підрозділу іноземної компанії;

5) відомості про реєстраційний, обліковий, ідентифікаційний або інший номер (код) іноземної компанії, який зазначений у торговельному, банківському, судовому або іншому реєстрі країни, де іноземна компанія була зареєстрована або іншим чином створена, назву такого реєстру та країну реєстрації;

6) місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної компанії;

7) види діяльності відокремленого підрозділу іноземної компанії;

8) назва органу управління іноземної компанії, який уповноважений здійснювати загальне керівництво діяльністю її відокремленого підрозділу;

9) відомості про керівника відокремленого підрозділу - прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), дата народження, посада, дата призначення, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта),  строк  дії довіреності та дані про наявність обмежень щодо представництва;

10) відомості про положення про відокремлений підрозділ;

11) кількість іноземних громадян та осіб без громадянства, які працюють у відокремленому підрозділі іноземної компанії;

12) інформація про засоби здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом та з іноземною компанією: телефон та адреса електронної пошти;

13) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;

14) дані про перебування відокремленого підрозділу іноземної компанії у процесі закриття, у тому числі дата рішення іноземної компанії, суду або іншого уповноваженого державного органу про припинення діяльності і закриття відокремленого підрозділу, відомості про особу, уповноважену на здійснення дій, пов’язаних із закриттям відокремленого підрозділу (прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), дата народження, дата призначення, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта),  строк  дії довіреності та дані про наявність обмежень щодо представництва) та строк, визначений іноземною компанією, судом або іншим уповноваженим державним органом для закриття відокремленого підрозділу та пред'явлення кредиторами вимог;

15) дані про скасування рішення про припинення діяльності та закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії;

16) дата державної реєстрації закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії;

17) дані про перебування іноземної компанії у процесі ліквідації або провадження справи про банкрутство;

18) фінансова звітність про господарську діяльність відокремленого підрозділу іноземної компанії, у складі балансу і звіту про фінансові результати;

19) інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) іноземної компанії, яка відкриває свій відокремлений підрозділ: прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження. У разі відсутності у іноземної компанії кінцевого бенефіціарного власника (контролера), вноситься інформація про причину його відсутності;

20) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;

21) відомості про ліцензування виду господарської діяльності відокремленого підрозділу іноземної компанії:

вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;

найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;

дата і номер рішення органу ліцензування про надання та відмову у наданні ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови);

відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;

підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;

дата видачі ліцензії;

відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім’я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;

дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для ліцензування;

відомості про ліцензії (дозволи), отримані іноземною компанією у відповідній іноземній країні.

22) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;

23) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;

24) підстави для зупинення розгляду документів;

25) підстави для відмови в державній реєстрації;

26) відомості про скасування реєстраційних дій;

27) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;

28) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації;

29) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

30) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

31) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.

7. Складовою Єдиного державного реєстру є Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, що містить відомості про:

1) реєстраційний номер запису про арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

3) прізвище, ім’я, по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

4) дату та номер протоколу рішення кваліфікаційної комісії про складення іспиту;

5) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

6) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

7) місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (поштова адреса) та засоби зв’язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);

8) досвід роботи (трудовий стаж) на керівних посадах (керівника чи заступника керівника юридичної особи);

9) переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням дати видачі та номера переоформленого свідоцтва;

10) видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням дати видачі дубліката;

11) результати проведення перевірок дотримання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

12) дату та номер протоколу рішення дисциплінарної комісії і наказу Міністерства юстиції України про накладення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення;

13) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

14) найменування саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), членом якої є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор);

15) діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), необхідну для ведення автоматизованої системи, що визначена наказом Міністерства юстиції України;

16) прізвище, ім’я, по батькові, посаду особи, яка внесла відомості до цього реєстру, а також дату та час внесення відомостей до цього реєстру, підставу для внесення відомостей.8. В Єдиному державному реєстрі містяться документи в електронній формі, подані для державної реєстрації.

Стаття 10. Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру


4. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.

Стаття 10. Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру


4. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної компанії, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.

Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:

1) безоплатного доступу через портал електронних сервісів до:

відомостей з Єдиного державного реєстру, які актуальні на момент запиту, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, а також про видані документи дозвільного характеру та ліцензії, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про місцезнаходження, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб - правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження, - шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування;основних відомостей про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, які актуальні на момент запиту, - шляхом їх пошуку за найменуванням та видом громадського формування, перегляду, копіювання та роздрукування;

результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки та установчих документів юридичної особи, - шляхом їх пошуку за кодом доступу, перегляду, копіювання та роздрукування;


3) безоплатного доступу через персональний кабінет до документів, поданих юридичною особою, фізичною особою - підприємцем та громадським формуванням, що не має статусу юридичної особи, для проведення реєстраційних дій, відомостей про результати їх розгляду, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату, - шляхом їх перегляду, копіювання та роздрукування;

Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:

1) безоплатного доступу через портал електронних сервісів до:

відомостей з Єдиного державного реєстру, які актуальні на момент запиту, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, а також про видані документи дозвільного характеру та ліцензії, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про державну реєстрацію рішення про припинення діяльності і закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії, про державну реєстрацію закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії, про місцезнаходження, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб - правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження, - шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування;

основних відомостей про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, які актуальні на момент запиту, - шляхом їх пошуку за найменуванням та видом громадського формування, перегляду, копіювання та роздрукування;

результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки та установчих документів юридичної особи, - шляхом їх пошуку за кодом доступу, перегляду, копіювання та роздрукування;


3) безоплатного доступу через персональний кабінет до документів, поданих юридичною особою, іноземною компанією безпосередньо або через свій відокремлений підрозділ, фізичною особою - підприємцем та громадським формуванням, що не має статусу юридичної особи, для проведення реєстраційних дій, відомостей про результати їх розгляду, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату, - шляхом їх перегляду, копіювання та роздрукування;

Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, - відомостей про проведення такої реєстраційної дії;

Пенсійного фонду України - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи.

До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державну реєстрацію фізичної особи - підприємця технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.


Абзац відсутній
3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення є підставою для взяття їх на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.


4. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:

дата запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення;
дата та номер запису про зняття з обліку юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та фізичної особи - підприємця - у день отримання відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;


ідентифікаційні коди для їх присвоєння юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, відокремленим підрозділам іноземної неурядової організації, представництву, філії іноземної благодійної організації суб’єктом державної реєстрації - протягом п’яти днів з дня отримання відповідної заявки;


фінансову звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про фінансові результати - протягом місяця з дня її отримання.


6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:

підтвердження присвоєння фізичній особі реєстраційного номера облікової картки платника податків із зазначенням цього номера або права здійснювати платежі за серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) із зазначенням серії та номера паспорта - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;

дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження;


дата взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, реєстраційний номер платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження;


клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у разі зміни класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;


термін, до якого юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, - у день отримання відомостей про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, пов’язаних із зміною місцезнаходження юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, фізичної особи - підприємця;абзац відсутній;
Абзац відсутній;
про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;

про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

про узгодження плану реорганізації юридичної особи - у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації.

7. Пенсійний фонд України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:


Абзац відсутній;Абзац відсутній;


про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;

про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, - відомостей про проведення такої реєстраційної дії;

Пенсійного фонду України - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, про закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, державну реєстрацію закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії;


Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи.

До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державну реєстрацію фізичної особи - підприємця технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.


До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про відкриття відокремленого підрозділу іноземної компанії технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо така заява була подана як додаток до заяви про державну реєстрацію.

3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, відкриття відокремленого підрозділу іноземної компанії, скасування державної реєстрації їх припинення є підставою для взяття їх на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

4. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:

дата запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної компанії, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної компанії, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення;

дата та номер запису про зняття з обліку юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної компанії, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та фізичної особи - підприємця - у день отримання відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної компанії, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційні коди для їх присвоєння юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, відокремленим підрозділам іноземних компаній, відокремленим підрозділам іноземної неурядової організації, представництву, філії іноземної благодійної організації суб’єктом державної реєстрації - протягом п’яти днів з дня отримання відповідної заявки;

фінансову звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ), відокремленого підрозділу іноземної компанії, у складі балансу і звіту про фінансові результати - протягом місяця з дня її отримання.

6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:

підтвердження присвоєння фізичній особі реєстраційного номера облікової картки платника податків із зазначенням цього номера або права здійснювати платежі за серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) із зазначенням серії та номера паспорта - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;

дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної компанії, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної компанії, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження;

дата взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної компанії, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, реєстраційний номер платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної компанії, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження;

клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, відокремленого підрозділу іноземної компанії, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у разі зміни класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

термін, до якого юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної компанії, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, - у день отримання відомостей про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, пов’язаних із зміною місцезнаходження юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, відокремленого підрозділу іноземної компанії, фізичної особи - підприємця;

про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – не пізніше 6 місяців з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – не пізніше 4 місяців з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення діяльності і закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії;

про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у інших випадках - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;

про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

про узгодження плану реорганізації юридичної особи - у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації.7. Пенсійний фонд України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:

про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - не пізніше 6 місяців з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - не пізніше 4 місяців з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення діяльності і закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії;

про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування в інших випадках - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;

про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації

пункт відсутній

….

пункт відсутній

…..

пункт відсутній


….

11) внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;


….


Пункт відсутній

Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації

6-1) рішення про відкриття (створення) відокремленого підрозділу іноземної компанії повинно бути оформлене з дотриманням вимог, встановлених законодавством, та містити відомості про найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження, керівника (в тому числі прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), дату народження, дату призначення та дату початку виконання ним повноважень), затвердження положення про відокремлений підрозділ. Таке рішення не може бути датоване пізніше, ніж один місяць до дати подання документів для проведення акредитації відокремленого підрозділу.

7-1) рішення про припинення діяльності та закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законодавством, та повинно містити відомості про строки здійснення дій, пов’язаних із закриттям відокремленого підрозділу, та про порядок та строк пред’явлення кредиторами своїх вимог, про особу, уповноважену на здійснення дій, пов’язаних із закриттям відокремленого підрозділу (прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), дата народження, дата призначення, строк дії довіреності та дані про наявність обмежень щодо представництва). Таке рішення не може бути датоване пізніше, ніж 15 днів до дати подання документів для проведення його державної реєстрації.

9-1) положення про відокремлений підрозділ іноземної компанії викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженою  особою (особами) іноземної компанії, підписи такої особи (осіб) повинні бути посвідчені відповідно до законодавства іноземної держави.

11) внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, положення про відокремлений підрозділ іноземної компанії, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;

13-1) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) повинен бути виданий уповноваженим органом такої країни не пізніше 1 місяця до дати його подання для проведення державної реєстрації або здійснення інших реєстраційних дій.

Стаття 16. Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу


5. У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати:


повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;

символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";

терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.


6. Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.


Абзац відсутній


Абзац відсутній
7. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, встановлюються Міністерством юстиції України.Стаття 16. Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, найменування відокремленого підрозділу іноземної компанії

5. У найменуванні юридичних осіб, відокремлених підрозділів іноземних компаній забороняється використовувати:

повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;

символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";

терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

6. Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.


Найменування (повне, скорочене) відокремленого підрозділу юридичної особи визначається у положенні про такий відокремлений підрозділ  та складається з вказівки на вид відокремленого підрозділу, його власної назви та найменування (повного, скороченого) юридичної особи, яка його створила (відкрила).

Найменування (повне, скорочене) відокремленого підрозділу іноземної компанії визначається у положенні про такий відокремлений підрозділ та складається з вказівки на вид відокремленого підрозділу, його власної назви (за необхідності) та найменування (повного, скороченого) іноземної компанії, яка його створила (відкрила). Найменування (повне, скорочене) іноземної компанії у складі найменування її відокремленого підрозділу повинно відповідати найменуванню, вказаному у виписці з торговельного, банківського, судового або іншого реєстру країни, де іноземна компанія була зареєстрована або іншим чином створена у встановленому законодавством порядку. Воно вказується відповідною іноземною мовою та транслітерується українською мовою. Найменування відокремленого підрозділу іноземної компанії викладається українською мовою, відповідною іноземною мовою та іншими мовами за бажанням іноземної компанії.

7. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, найменування відокремленого підрозділу іноземної компанії, формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, встановлюються Міністерством юстиції України.

Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи

….

16. Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.

Пункт відсутній
Пункт відсутній17. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі.


18. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи подається заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.

Частина відсутня

19. У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

20. У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи

….

16. Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.

3) примірник оригіналу положення про відокремлений підрозділ юридичної особи;

4) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) довіреності керівника відокремленого підрозділу юридичної особи.

17. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі та відповідні документи, якщо зміни стосуються цих документів.18. Для державної реєстрації рішення про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи подається:

1) заява про державну реєстрацію рішення про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи;

2) примірник оригіналу рішення  про закриття відокремленого підрозділу, прийняте уповноваженим органом управління юридичної особи;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) довіреності на ім’я особи, уповноваженої на здійснення дій, пов’язаних із закриттям відокремленого підрозділу.

19. Для проведення державної реєстрації закриття відокремленого підрозділу юридичної особи подається заява встановленого зразка про державну реєстрацію закриття відокремленого підрозділу юридичної особи.


20. У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.


21. У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Стаття відсутня

Стаття 22-1.  Документи, що подаються заявником для акредитації відокремленого підрозділу іноземної компанії

1. Для державної реєстрації створення (відкриття) відокремленого підрозділу іноземної компанії подаються такі документи:

1) заява  встановленого зразка про державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної компанії;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про відкриття відокремленого підрозділу, прийнятого уповноваженим органом управління (уповноваженою особою) іноземної компанії;

3) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної компанії в країні її місцезнаходження (витяг, виписка, довідка або інших документ із торговельного, банківського, судового реєстру тощо);

4) примірник оригіналу положення про відокремлений підрозділ, затвердженого уповноваженим органом управління (уповноваженою особою) іноземної компанії;

5) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної компанії, оформленої відповідно до законодавства держави місця її видачі;

6) документ про сплату адміністративного збору;

7) документи, визначені банківським законодавством – при державній реєстрації відкриття відокремленого підрозділу іноземного банку;

8) документи, визначені законодавством про страхування – при державній реєстрації відкриття відокремленого підрозділу страховика-нерезидента.

2. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної компанії, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:

1) заява встановленого зразка про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної компанії, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної компанії, що містяться у Єдиному державному реєстрі, прийнятого керівником відокремленого підрозділу та/або уповноваженим органом управління (уповноваженою особою) іноземної компанії;

3) документ, що підтверджує зміну відомостей щодо іноземної компанії, виданий в країні, де така юридична особа була зареєстрована або іншим чином створена – у разі, якщо зміна таких відомостей тягне за собою зміну відомостей про відокремлений підрозділ такої іноземної компанії в Єдиному державному реєстрі;

4) примірник оригіналу нової редакції положення про відокремлений підрозділ, затвердженої уповноваженим органом управління (уповноваженою особою) іноземної компанії;

5) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної компанії, оформленої відповідно до законодавства держави місця  її видачі;

6) документ про сплату адміністративного збору;

7) документи, визначені банківським законодавством  – при державній реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземного банку;

8) документи, визначені законодавством про страхування – при державній реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ страховика-нерезидента.

Відокремлений підрозділ іноземної компанії зобов'язаний повідомити (подати документи) для здійснення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, не пізніше 5 робочих днів після набуття чинності такими змінами або протягом одного місяця з моменту настання змін які стосуються відомостей про іноземну компанію.

3. Для державної реєстрації рішення про припинення діяльності та закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії, прийнятого іноземною компанією, а у випадках, передбачених законом – відповідним державним органом, подаються такі документи:

1) заява встановленого зразка про державну реєстрацію рішення про закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії;

2) примірник оригіналу рішення  про закриття відокремленого підрозділу, прийнятого уповноваженим органом управління (уповноваженою особою) іноземної компанії, а у випадках, передбачених законом – відповідним державним органом;

3) документ, що підтверджує початок процедури ліквідації іноземної компанії або початок провадження у справі про банкрутство іноземної компанії, виданий в країні, де така компанія була зареєстрована або іншим чином створена – у разі, якщо припинення відокремленого підрозділу пов’язано з ліквідацією або  банкрутством іноземної компанії;

4) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) довіреності на ім’я особи, уповноваженої на здійснення дій, пов’язаних із закриттям відокремленого підрозділу, оформленої відповідно до законодавства країни, в якій її видано;

5) документ про сплату адміністративного збору;

6) документи, визначені банківським законодавством – при державній реєстрації рішення про припинення діяльності та закриття відокремленого підрозділу іноземного банку;

7) документи, визначені законодавством про страхування – при державній реєстрації рішення про припинення діяльності та закриття відокремленого підрозділу страховика-нерезидента.

4. Для державної реєстрації відміни рішення про припинення діяльності та закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії, прийнятого іноземною компанією, а у випадках, передбачених законом – відповідним державним органом, подаються такі документи:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення  про відміну рішення про закриття відокремленого підрозділу, прийнятого уповноваженим органом управління (уповноваженою особою) іноземної компанії, а у випадках, передбачених законом – відповідним державним органом;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної компанії, оформленої відповідно до законодавства країни місця  її видачі;

3) документ про сплату адміністративного збору;

4) документи, визначені банківським законодавством – при державній реєстрації відміни рішення про припинення діяльності та закриття відокремленого підрозділу іноземного банку;

5) документи, визначені законодавством про страхування – при державній реєстрації відміни рішення про припинення діяльності та закриття відокремленого підрозділу страховика-нерезидента.

5. Для державної реєстрації закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії після закінчення процедури припинення діяльності і закриття, але не раніше закінчення строку, встановленого для пред’явлення кредиторами своїх вимог, подаються такі документи:

1) заява встановленого зразка про державну реєстрацію закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії;

2) довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій

Частина відсутня

Частина відсутня

6. Порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій

6. Неодержання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відомостей, зазначених у абзаці 7 частини 6 статті 13 цього Закону, та від Пенсійного фонду України  відомостей, зазначених у абзаці 2 частини 7 статті 13 цього Закону, у встановлені строки є підставою для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів, передбачених частиною 12 статті 17 цього Закону.

7. Неодержання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відомостей, зазначених у абзаці 8 частини 6 статті 13 цього Закону, та від Пенсійного фонду України  відомостей, зазначених у абзаці 3 частини 7 статті 13 цього Закону, у встановлені строки є підставою для проведення державної реєстрації закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії за принципом мовчазної згоди не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів, передбачених частиною 5 статті 22-1 цього Закону.

8. Порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

Стаття 26. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації

1. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки:

1) щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів;

Пункт відсутній


Пункт відсутнійПункт відсутній
2. Строк розгляду документів, встановлений пунктами 2, 6 і 7 частини першої цієї статті, може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.Стаття 26. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації

1. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки:

1) щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів;

….

10) щодо відокремленого підрозділу іноземної компанії (крім іноземних банків, страховиків-нерезидентів) - протягом трьох робочих днів з дати надходження документів для державної реєстрації створення (відкриття) такого відокремленого підрозділу та протягом трьох робочих днів після надходження документів, поданих для проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів;

11) щодо відокремленого підрозділу іноземного банку - протягом 30 календарних днів з дати надходження документів для державної реєстрації створення (відкриття) такого відокремленого підрозділу та протягом 15 календарних днів після надходження документів, поданих для проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів;

12) щодо відокремленого підрозділу страховика-нерезидента - протягом 30 календарних днів з дати надходження документів для державної реєстрації створення (відкриття) такого відокремленого підрозділу та протягом 15 календарних днів після надходження документів, поданих для проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.

2. Строк розгляду документів, встановлений пунктами 2, 6 і 7 частини першої цієї статті, може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів. Строк розгляду документів, встановлений пунктами 11 і 12 частини першої цієї статті, може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації у випадках і у порядку, передбаченими спеціальним законодавством.

Стаття 28. Відмова у державній реєстрації

1. Підстави для відмови у державній реєстрації:

3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;


Пункт відсутній;
Пункт відсутній;
7) порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;8) невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;Пункт відсутній;


….

11) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:


щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;….

Пункт відсутній;6. Відмова у державній реєстрації громадських формувань здійснюється у строки, встановлені статтею 26 цього Закону.

Стаття 28. Відмова у державній реєстрації

1. Підстави для відмови у державній реєстрації:

3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;

3-1) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про інший відокремлений підрозділ іноземної компанії, який був закритий за рішенням суду або іншого уповноваженого державного органу, або який перебуває у процесі припинення діяльності і закриття;

3-2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості, що іноземна компанія, яка створює відокремлений підрозділ, перебуває у процесі ліквідації або провадження справи про банкрутство;

7) порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, порядок відкриття (створення), акредитації відокремленого підрозділу іноземної компанії;

8) невідповідність найменування юридичної особи, найменування відокремленого підрозділу іноземної компанії вимогам закону;

8-1) перевищення повноважень щодо видів діяльності відокремленого підрозділу іноземної компанії;

11) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії подані:

….

щодо юридичної особи, що ліквідується, відокремленого підрозділу іноземної компанії, що закривається, стосовно якої (якого) у строки, встановлені цим Законом надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

11-1) інші підстави, визначені спеціальним законодавством – щодо відокремлених підрозділів іноземних банків та нерезидентів-страховиків.

6. Відмова у державній реєстрації громадських формувань та відокремлених підрозділів іноземних компаній здійснюється у строки, встановлені статтею 26 цього Закону.

Стаття 29. Реєстраційні справи

1. Реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.


2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.


3. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця:

щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;

щодо громадського формування, професійних спілок, їх організацій, об’єднань профспілок - у Міністерстві юстиції України, територіальних органах Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управліннях юстиції.
Абзац відсутній;


Абзац відсутній;Суб’єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

4. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом п’яти років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.


5. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається протягом 75 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Стаття 29. Реєстраційні справи

1. Реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, відкриття відокремленого підрозділу іноземної компанії, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, відкриття відокремленого підрозділу іноземної компанії, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

3. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця:

щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;

щодо громадського формування, професійних спілок, їх організацій, об’єднань профспілок, відокремленого підрозділу іноземної компанії (крім іноземних банків та страховиків-нерезидентів) - у Міністерстві юстиції України, територіальних органах Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управліннях юстиції;

щодо відокремлених підрозділів іноземних банків – у Національному банку України;

щодо відокремлених підрозділів страховиків-нерезидентів – у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Суб’єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

4. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом п’яти років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.

5. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається протягом 75 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Стаття 33. Заходи, що вживаються суб’єктом державної реєстрації та державним реєстратором у разі виявлення порушення законодавства

2. У разі виявлення державним реєстратором невідповідності законодавству проведеної реєстраційної дії державний реєстратор зобов’язаний повідомити про це юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, або фізичну особу - підприємця, стосовно яких проведено реєстраційну дію, для подачі державному реєстратору документів, передбачених цим Законом, або звернення до суду для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

Стаття 33. Заходи, що вживаються суб’єктом державної реєстрації та державним реєстратором у разі виявлення порушення законодавства

2. У разі виявлення державним реєстратором невідповідності законодавству проведеної реєстраційної дії державний реєстратор зобов’язаний повідомити про це юридичну особу, відокремлений підрозділ іноземної компанії, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, або фізичну особу - підприємця, стосовно яких проведено реєстраційну дію, для подачі державному реєстратору документів, передбачених цим Законом, або звернення до суду для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

Стаття 34. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації

5. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;


…..

8. Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:

1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті;

2) на момент прийняття рішення про задоволення скарги шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи підприємцем, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або шляхом проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі проведено наступну реєстраційну дію щодо відповідної особи;

Стаття 34. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації

5. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб або відокремлених підрозділів іноземних компаній), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

8. Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:

1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті;

2) на момент прийняття рішення про задоволення скарги шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи, іншої організації, відокремленого підрозділу іноземної компанії, державної реєстрації фізичної особи підприємцем, припинення юридичної особи, іншої організації, закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або шляхом проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі проведено наступну реєстраційну дію щодо відповідної особи;

Стаття 35. Відповідальність у сфері державної реєстрації

3. Засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, а також за відповідність перекладу тексту документів у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статті 15 цього Закону.

Стаття 35. Відповідальність у сфері державної реєстрації

….

3. Засновники (учасники) юридичної особи, іноземної компанії, що має на території України власний відокремлений підрозділ, несуть відповідальність за відповідність установчих документів, положення про відокремлений підрозділ законодавству, а також за відповідність перекладу тексту документів у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статті 15 цього Закону.

Стаття 36. Плата у сфері державної реєстрації

1. За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

75 відсотків адміністративного збору, встановленого цією частиною, - за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі.

Абзац відсутній;Абзац відсутній;
Абзац відсутній;
Абзац відсутній;За державну реєстрацію структурних утворень політичної партії, громадського об’єднання, професійної спілки, їх організацій або об’єднання, благодійної організації, постійно діючого третейського суду та символіки молодіжних і дитячих громадських об’єднань адміністративний збір не справляється. Також не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.

2. За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою цієї статті.Стаття 36. Плата у сфері державної реєстрації

1. За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

75 відсотків адміністративного збору, встановленого цією частиною, - за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі;

20 мінімальних заробітних плат – за державну реєстрацію відкриття в Україні відокремленого підрозділу іноземної компанії;

1 мінімальна заробітна плата – за державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної компанії, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

0,5 мінімальної заробітної плати – за державну реєстрацію рішення про закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії;

0,5 мінімальної заробітної плати – за державну реєстрацію закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії.


За державну реєстрацію структурних утворень політичної партії, громадського об’єднання, професійної спілки, їх організацій або об’єднання, благодійної організації, постійно діючого третейського суду та символіки молодіжних і дитячих громадських об’єднань адміністративний збір не справляється. Також не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.

2. За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою цієї статті, а у разі державної реєстрації відокремленого підрозділу іноземної компанії -  у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

Стаття 1. Визначення термінів

Постійне місце проживання -  місце  проживання  на  території якої-небудь держави не менше одного року фізичної  особи,  яка не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї  держави  протягом  необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання  цією особою службових обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом);

Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності - установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження;

Спеціальна економічна зона - територія, в межах  якої відповідним законом України встановлюється і діє  спеціальний правовий  режим  господарської  діяльності  та спеціальний порядок застосування і дії законодавства України;

Стаття 1. Визначення термінів

Постійне місце проживання - місце проживання на  території якої-небудь держави не менше одного року фізичної особи, яка не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови,  що таке проживання не є наслідком виконання цією  особою службових обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом);

Частину виключити;


Спеціальна   економічна   зона  -  територія,  в  межах  якої відповідним  законом  України  встановлюється  і  діє  спеціальний правовий  режим  господарської  діяльності  та спеціальний порядок застосування і дії законодавства України;

….

Стаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

….

-  об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне  місцезнаходження  на території  України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено  здійснювати господарську діяльність;

- структурні одиниці іноземних суб'єктів  господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії,  відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території  України;  


-  спільні  підприємства  за  участю  суб'єктів господарської діяльності України та іноземних   суб'єктів   господарської діяльності,  зареєстровані  як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;

Стаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

….

-  об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне  місцезнаходження  на території  України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено  здійснювати господарську діяльність;

- відокремлені підрозділи іноземних суб’єктів господарської діяльності, створені (відкриті) ними на території України, та акредитовані у встановленому законодавством порядку;  - спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів   господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;

Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної  діяльності

Іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює Національний банк України відповідно до  Закону  України "Про банки і банківську діяльність". Реєстрацію представництв  інших іноземних суб'єктів  господарської  діяльності здійснює центральний  орган виконавчої влади з питань економічної політики протягом шістдесяти робочих днів з дня  подання іноземним суб'єктом господарської діяльності документів на реєстрацію. Для реєстрації представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності на території України необхідно подати:

 - заяву з проханням про реєстрацію представництва,  яка складається у довільній формі;

- виписку з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний суб'єкт господарської діяльності має офіційно зареєстровану контору;

- довідку від банківської установи, в якій офіційно  відкрито рахунок подавця;

- довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлену згідно з законом країни, де  офіційно зареєстровано
контору іноземного суб'єкта господарської діяльності.

Документи, зазначені вище, мають бути нотаріально засвідчені за місцем  їх видачі і легалізовані належним чином в консульських установах, які представляють Україну, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше. За реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності з них стягується  плата у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України і який не повинен перевищувати  фактичних витрат держави, пов'язаних з цією реєстрацією.

У  разі відмови центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики зареєструвати представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності або неприйняття рішення з цього питання  у встановлений шістдесятиденний строк іноземний суб'єкт господарської діяльності може оскаржити таку відмову в судових органах України.

Забороняється вимагати від іноземного суб'єкта  господарської діяльності повторної реєстрації (перереєстрації) раніше зареєстрованого представництва на території України.

У разі зміни назви, юридичного статусу, юридичної адреси чи оголошення іноземного суб'єкта господарської діяльності неплатоспроможним  або  банкрутом його представництво на території України зобов'язане повідомити про це центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики у семиденний строк.

Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності


Частину виключити;
Частину виключити;Частину виключити;
Частину виключити;
Частину виключити;Закон України «Про банки та банківську діяльність»

Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України

Національний банк України здійснює акредитацію філій та представництв іноземних банків на території України в порядку та на умовах, визначених цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Акредитація філії іноземного банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків та видачі банківської ліцензії.Акредитація філії іноземного банку є підставою для здійснення нею банківської діяльності.


Для акредитації філії іноземного банку подаються:

1) клопотання іноземного банку про відкриття філії із зазначенням її місцезнаходження на території України;

2) документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземного банку в державі його походження;

3) рішення уповноваженого органу іноземного банку про відкриття філії;

4) положення про філію, затверджене уповноваженим органом іноземного банку;

5) відомості щодо професійної придатності та ділової репутації керівника і головного бухгалтера філії іноземного банку;

Національний банк України має право відмовити в акредитації філії іноземного банку з таких підстав:

1) подані документи не відповідають вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України;

2) приміщення та обладнання філії не відповідають вимогам Національного банку України;

3) кандидатури керівника та головного бухгалтера філії не відповідають вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України щодо професійної відповідності та ділової репутації;

4) в іноземного банку виявлено фінансові або правові проблеми, що вказують на можливість негативних наслідків для клієнтів чи потенційних клієнтів банку в результаті відкриття філії.


Національний банк України приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації філії іноземного банку протягом трьох місяців з моменту подання всіх необхідних документів. Відмова надається в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

Національний банк України має право ініціювати процедуру ліквідації філії іноземного банку у порядку, передбаченому законодавством України.


Акредитація представництва іноземного банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.

Для акредитації представництва іноземного банку подаються такі документи:

1) клопотання іноземного банку про акредитацію представництва за підписом уповноваженої особи;

2) документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземного банку;

3) положення про представництво, затверджене уповноваженим органом іноземного банку;

4) довіреність керівнику представництва від іноземного банку на здійснення представницьких функцій;

5) копія платіжного документа про внесення плати за акредитацію представництва, що встановлюється Національним банком України.

Національний банк України може відмовити в акредитації представництва іноземного банку в разі порушення порядку акредитації, невідповідності поданих документів вимогам цього Закону або нормативно-правових актів Національного банку України, недостовірності наданої інформації або перевищення повноважень щодо сфер діяльності представництва.

Рішення про акредитацію або відмову в акредитації представництва іноземного банку Національний банк України приймає протягом одного місяця з моменту подання всіх необхідних документів.

Відмова надається в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

Національний банк України має право скасувати акредитацію представництва іноземного банку шляхом виключення відповідного запису з Державного реєстру банків у порядку, визначеному Національним банком України.
Іноземний банк зобов'язаний повідомляти Національний банк України про зміни документів або відомостей, зазначених у пунктах 4-6, 14-17 частини шостої та пунктах 3 і 4 частини чотирнадцятої цієї статті. Внесення змін має бути підтверджено відповідними документами.

Офіційні документи, що подаються Національному банку України, повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України

Національний банк України здійснює акредитацію філій та представництв іноземних банків, які відкриваються на території України, в порядку та на умовах, визначених цим Законом, законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Акредитація філії іноземного банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру банків з наступною  видачею банківської ліцензії.

Видача банківської ліцензії акредитованій філії іноземного банку є підставою для здійснення нею банківської діяльності.

Для видачі банківської ліцензії філії іноземного банку подаються:

1) клопотання іноземного банку про відкриття філії із зазначенням її місцезнаходження на території України;


Пункт виключити;Пункт виключити;


Пункт виключити;


5) відомості щодо професійної придатності та ділової репутації керівника і головного бухгалтера філії іноземного банку;

Національний банк України має право відмовити у видачі банківської ліцензії філії іноземного банку з таких підстав:

1) подані документи не відповідають вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України;

2) приміщення та обладнання філії не відповідають вимогам Національного банку України;

3) кандидатури керівника та головного бухгалтера філії не відповідають вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України щодо професійної відповідності та ділової репутації;

4) в іноземного банку виявлено фінансові або правові проблеми, що вказують на можливість негативних наслідків для клієнтів чи потенційних клієнтів банку в результаті відкриття філії.


Національний банк України приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації філії іноземного банку протягом 30 календарних днів з після надходження всіх необхідних документів. Національний банк України приймає рішення про видачу або відмову у видачі банківської ліцензії філії іноземного банку протягом двох місяців з моменту подання всіх необхідних документів. Відмова надається в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

Національний банк України має право ініціювати процедуру припинення діяльності та закриття філії іноземного банку у порядку, передбаченому законодавством України, з внесенням відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру банків у визначеному законодавством порядку.


Акредитація представництва іноземного банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру банків у визначеному законодавством порядку.


Частину виключити;Частину виключити;
Рішення про акредитацію або відмову в акредитації представництва іноземного банку Національний банк України приймає протягом 30 календарних днів після надходження всіх необхідних документів.

Частину виключити;


Національний банк України має право прийняти рішення про припинення діяльності і закриття представництва іноземного банку у порядку, визначеному Національним банком України, з внесенням відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру банків у визначеному законодавством порядку.

Частину виключити;


Частину виключити.

Закон України «Про страхування»

Стаття 2. Страховики


Страховиками, які мають право здійснювати   страхову діяльність на території України, є:

фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із   Законом України "Про господарські товариства", з  урахуванням того, що учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше трьох, та   інших особливостей, передбачених цим Законом, а  також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (далі - страховики-резиденти);

зареєстровані Уповноваженим органом   відповідно до  цього Закону та законодавства України постійні представництва у формі філій іноземних   страхових компаній, які також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (далі - філії страховиків-нерезидентів).


Порядок реєстрації, ліцензування, здійснення  нагляду за діяльністю, застосування заходів впливу  та ліквідації філій страховиків-нерезидентів встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.


Реєстрація філій страховиків-нерезидентів здійснюється Уповноваженим органом.


Діяльність філії страховика-нерезидента  повинна відповідати вимогам, встановленим цим  Законом та/або нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.

Стаття 2. Страховики


Страховиками, які мають право здійснювати   страхову діяльність на території України, є:

фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із   Законом України "Про господарські товариства", з  урахуванням того, що учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше трьох, та   інших особливостей, передбачених цим Законом, а  також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (далі - страховики-резиденти);

акредитовані Уповноваженим органом відповідно до цього Закону та законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відокремлені підрозділи у вигляді філій іноземних страхових компаній, які також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (далі - філії страховиків-нерезидентів).

Порядок акредитації, ліцензування, здійснення нагляду за діяльністю, застосування заходів впливу та закриття філій страховиків-нерезидентів за рішенням Уповноваженого органу встановлюються цим Законом, законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.Частину виключити;Діяльність філії страховика-нерезидента повинна відповідати вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Уповноваженого органу.

Кодекс законів про працю України

Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу


Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:

1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу


Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:

1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, закриття їх відокремлених підрозділів (у тому числі закриття належно акредитованих в Україні відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб), скорочення чисельності або штату працівників;


Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу, за винятком звільнення у зв’язку з ліквідацією, банкрутством підприємства, установи, організації, закриттям належно акредитованого в Україні відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи.

Закон України «Про зайнятість населення»

Стаття 1. Визначення термінів

Частина відсутня.

Стаття 1. Визначення термінів

3. Терміни "іноземна компанія", "відокремлений підрозділ іноземної компанії" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Стаття 42. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні


1. Підприємства, установи та організації мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на строк до одного року, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

6. Без передбаченого цією статтею дозволу здійснюється працевлаштування:

7) працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;

8) працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;9) священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;

Стаття 42. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні


1. Юридичні особи мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


6. Без передбаченого цією статтею дозволу здійснюється застосування на території України праці:

7) працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;

8) іноземців та осіб без громадянства, які працюють у відокремлених підрозділах іноземних компаній в Україні за умови, що кількість таких працівників не перевищує п’ять осіб, а також іноземців та осіб без громадянства, які є працівниками іноземної компанії та направляються нею у відрядження в Україну для виконання певних робіт в її відокремленому підрозділі, але не довше, ніж на шість місяців у будь-якому дванадцятимісячному періоді;

9) священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

 

у тексті закону слова «представництва (філії) іноземних підприємств, установ, організацій», «представництво іноземного суб'єкта господарювання» у будь-якому числі та відмінку замінити словами «відокремлений підрозділ іноземної юридичної особи» у відповідному числі та відмінку.

Стаття 4. Підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

8. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні.

9. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні.

Стаття 4. Підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

8. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у відокремлених підрозділах іноземних юридичних осіб в Україні, акредитованих у встановленому порядку, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні.

Частину виключити.

Стаття 5. Посвідка на постійне проживання та посвідка на тимчасове проживання

8. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченомучастиною восьмою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, подання відповідного представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні та копія свідоцтва про реєстрацію такого представництва.

9. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, подання відповідної філії або представництва іноземного банку в Україні та копія свідоцтва про акредитацію філії або представництва.

Стаття 5. Посвідка на постійне проживання та посвідка на тимчасове проживання

8. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченомучастиною восьмою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, подання відповідного відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи в Україні.Частину виключити.

Стаття 15. Документи для в'їзду в Україну та виїзду з України іноземців та осіб без громадянства


1. В'їзд в Україну та виїзд з України здійснюється:

іноземців та осіб без громадянства, які працюють у представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;

іноземців та осіб без громадянства, які працюють у філіях або представництвах іноземних банків на території України, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;

іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з провадженням культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність", інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;

Стаття 15. Документи для в'їзду в Україну та виїзду з України іноземців та осіб без громадянства


1. В'їзд в Україну та виїзд з України здійснюється:

іноземців та осіб без громадянства, які працюють у відокремлених підрозділах іноземних юридичних осіб в Україні, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;

абзац виключити.іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з провадженням культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність", інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання;

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб,  створених відповідно до законодавства України,   незалежно від їх організаційно-правових форм і форм  власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі -  підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб,  створених відповідно до законодавства України,   незалежно від їх організаційно-правових форм і форм  власності,  а  також  на відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб, відкриті та акредитовані на території України (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

5. Підприємство самостійно:Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

5. Юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, самостійно:

Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності

2. Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних  суб'єктів господарської  діяльності  та суб'єктів  малого  підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного  законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.


3. Для суб'єктів малого підприємництва,  неприбуткових підприємств, установ та організацій і  представництв іноземних суб’єктів господарської   діяльності національними положеннями (стандартами)  встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності

2. Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, відокремлених підрозділи іноземних юридичних осіб, відкритих та акредитованих на території України, та суб'єктів малого  підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного  законодавства)  включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.


3. Для суб'єктів малого підприємництва,  неприбуткових підприємств, установ та організацій і  відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб, відкритих та акредитованих на території України, національними положеннями (стандартами)  встановлюється  скорочена  за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Податковий кодекс України

Стаття 14. Визначення понять

14.1.193. постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.

Абзац відсутній;
Абзац відсутній;
Абзац відсутній.

Стаття 14. Визначення понять

14.1.193. постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.

Діяльність не має підготовчого або допоміжного характеру, якщо вона складає основну діяльність або один з видів основної діяльності нерезидента чи здійснюється на користь інших нерезидентів.

Здійснення діяльності підготовчого або допоміжного характеру не призводить до створення постійного представництва, якщо така діяльність провадиться не більше трьох років.

З метою оподаткування діяльність відокремленого підрозділу нерезидента у вигляді представництва на території України автоматично вважається діяльністю підготовчого або допоміжного характеру протягом трирічного періоду, якщо кількість осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, одночасно не перевищує п’ять осіб, а обсяг фінансування діяльності цього представництва протягом календарного року не перевищує 3000000 гривень.

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підрозділ 10. Інші перехідні положення

Пункт відсутній.

Підрозділ 10. Інші перехідні положення

38. Для представництв нерезидентів, зареєстрованих/акредитованих на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку із впорядкуванням діяльності відокремлених підрозділів вітчизняних та іноземних юридичних осіб", перебіг трирічного строку, зазначеного в пункті 14.1.193 статті 14 цього Кодексу починається з дня набрання чинності вказаним ЗакономНародні депутати УкраїниПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України

у зв’язку з впорядкуванням діяльності відокремлених підрозділів вітчизняних та іноземних юридичних осіб»

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

 

Стабільність майнових відносин та їх розвиток залежить від належного регулювання порядку створення, діяльності та припинення відповідних організацій, що є учасниками майнового обігу. До їх числа, у першу чергу, належать юридичні особи. Але разом із ними у майновому обороті беруть участь й утворення, що не мають статусу юридичних осіб, зокрема відокремлені підрозділи (філій, представництва) юридичних осіб. Право створювати відокремлені підрозділи входить до цивільної правоздатності будь-якої юридичної особи, як вітчизняної, так і іноземної. Реалізація цього права дозволяє юридичній особі, розширюючи територію своєї діяльності, водночас забезпечити ефективне управління та контроль за операціями, майном, персоналом, краще зрозуміти специфіку і потреби місцевого ринку, оптимізувати взаємодію з клієнтами та контрагентами,  оперативніше здійснювати захист своїх прав тощо.

Світова практика свідчить, що зручним як для іноземного інвестора, так і для країни, яка прагне залучати іноземні інвестиції,  є надання йому можливості вивчити місцевий ринок з середини, на практиці оцінити перспективи розширення своєї діяльності для прийняття максимально обґрунтованого рішення щодо початку повноцінної господарської діяльності в цій країні. І найкращим способом реалізувати такі перед-підготовчі завдання є відкриття представництва, яке в подальшому або призведе до створення повноцінного  суб’єкта господарювання, або закриється у випадку відсутності перспектив для інвестора. Тому діяльність іноземних юридичних осіб через відкриті в Україні власні відокремлені підрозділи сприяє залученню іноземного капіталу в Україну, пожвавлює її економіку, забезпечує інтеграцію країни у світовий розподіл праці та капіталів.

Для того, щоб така схема могла використовуватися іноземними компаніями та наступили зазначені позитивні наслідки інвестиційного та економічного характеру найважливішим є запровадження державою максимально простих і швидких процедур відкриття відокремленого підрозділу і його закриття, а також чіткого окреслення правил його діяльності, які матимуть силу як для іноземної компанії, так і для державних органів.

Незважаючи на важливість належного регулювання відносин, пов’язаних зі створенням та припиненням, а також з безпосередньою діяльністю відокремлених підрозділів, такі відносини наразі залишаються недостатньо врегульованими. Яскравою ілюстрацією прогалин у наявному регулюванні може слугувати процес закриття (ліквідації) відокремленого підрозділу, який повністю залишився поза увагою законодавця, що має негативний вплив на господарську діяльність юридичних осіб.

Однак, ще гіршим є становище відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб, для яких додаткові ускладнення виникають майже на кожному з етапів їх діяльності в України, починаючи з процедури їх реєстрації / акредитації державними органами, і закінчуючи питаннями оподаткування та трудових відносин. Це викликане як відсутністю мінімально-необхідного нормативного регулювання відповідних майнових, податкових, трудових відносин за їх участю, так і неврахуванням наявними нормами специфіки цих утворень. Особливість створення, припинення та функціонування відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб полягає у тому, що вони, не маючи статусу самостійних суб’єктів права, у певних випадках можуть розглядатися та мати окремі ознаки, властиві юридичним особам, що їх створили. Так, за відсутності хоча б мінімальної чіткості у визначенні правового статусу відокремленого підрозділу, в тому числі залежно від його виду, сучасна правозастосовна практика пішла шляхом їх розгляду у якості квазіюридичних осіб з наділення певною мірою самостійною правосуб’єктністю, окремою від правосуб’єктності юридичної особи, яка їх створила.

Окрім суто юридичної проблематики, відокремлені підрозділі іноземних компаній змушені слідувати занадто складним (з точки зору вимог до реєстраційних процедур, складу документів, що надаються для їх здійснення, часу та вартості їх проведення тощо) адміністративним формальностям. Через це у першу чергу страждають самі іноземні компанії, які відкривають відокремлені підрозділи в Україні, оскільки існує занадто складна і довга процедура державної реєстрації відокремлених підрозділів, не реалізується принцип "єдиного вікна", відсутній чіткий порядок внесення змін до інформації та документів, що надаються для проведення державної реєстрації, повністю відсутня процедура закриття відокремленого підрозділу та повернення іноземній компанії активів, які були передані її відокремленому підрозділу для забезпечення його діяльності. Разом із цим страждають й українські учасники майнового обороту та громадяни, оскільки відсутній загальнодоступний реєстр, у якому можна швидко і достовірно отримати необхідні відомості про відповідний відокремлений підрозділ та іноземну юридичну особу, що його відкрила, підтвердити його статус і повноваження керівника, визнаються недійсними записи в трудові книжки, зроблені безпосередньо відокремленими підрозділами іноземних компаній.

Неадекватність існуючого механізму правового регулювання відокремлених підрозділів іноземних компаній особливо гостро постає як у порівнянні з регулюванням, що застосовується до українських юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, так і враховуючи загальний інформаційний та науково-технічний прогрес та існуючи тенденції до застосування сучасних інформаційно-технічних засобів для досягнення дерегуляції в майновій сфері. Зазначені проблеми суттєво впливають на інвестиційну привабливість України, погіршують її імідж в очах іноземних компаній.

Вирішення вказаних питань має відбуватися на загальних засадах, встановлених для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, які створюються безпосередньо в Україні вітчизняними суб’єктами господарювання, уніфікуючи процедури їх створення та припинення, застосовуючи однакові принципи і підходи до регулювання їх діяльності, забезпечуючи рівність їх правового статусу та, відповідно, на однаковому рівні захищаючи права та інтереси осіб, які вступають з ними у правовідносини. Можна відзначити, що на початок 2015 року Україна піднялася в рейтингу Doing Business на 16 пунктів і посіла 96-е місце серед 189 країн. Значне поліпшення позицій відбулося за рахунок двох показників - покращення у сфері реєстрації власності та оподаткування. У цих категоріях Україна отримала плюс 29 і 49 пунктів відповідно. При цьому відзначається погіршення в сфері реєстрації підприємств (на сім позицій), захисту інвесторів (на дві), міжнародна торгівля і дозволу неплатоспроможності (по одній позиції).

Тому прийняття цього Закону зробить стабільнішими майнові відносини за участю відокремлених підрозділів, у тому числі й ті, в яких беруть участь іноземні юридичні особи, забезпечить простоту, зрозумілість і прозорість регулювання, одночасно усуваючи корупційну складову у діяльності відповідних державних органів, буде сприяти покращенню інвестиційних показників та позитивно вплине на рейтинг України в Doing Business. Він зможе слугувати своєрідним меседжем іноземним інвесторам про те, що законодавство України стає прозорим та має на меті мотивувати іноземних інвесторів досліджувати українських ринок та розпочинати тут свою бізнес-діяльність шляхом утворення або окремої присутності, або зміцнення комерційних відносин з українськими партнерами.

 

 1. Мета і завдання прийняття законопроекту

 

Основною метою законопроекту є створення сприятливого законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус відокремлених підрозділів вітчизняних та іноземних юридичних осіб (в цивільних, господарських, податкових, трудових та інших відносинах), сприятиме уніфікації, спрощенню та прискоренню процедур створення та припинення відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб на території України, проведення відповідних реєстраційних дій.

Завданнями законопроекту є:

 • запровадження відкритої, прозорої, та оперативної процедури державної реєстрації / акредитації відокремлених підрозділів іноземних компаній в Україні;
 • спрощення ведення бізнесу шляхом усунення недоліків у правовому  регулюванні діяльності відокремлених підрозділів вітчизняних та іноземних юридичних осіб шляхом усунення прогалин у законодавчому визначенні їх правового статусу;    
 • запровадження ефективної і максимально швидкої та необтяжливої процедури припинення діяльності та закриття відокремлених підрозділів вітчизняних та іноземних юридичних осіб;
 • усунення корупційної складової у сфері надання адміністративних послуг відокремленим підрозділам іноземних компаній в Україні;
 • наближення законодавства України до європейських стандартів;
 • полегшення здійснення іноземних інвестицій в Україну та загальне покращення привабливості українського ринку, захисту інтересів інвестора;

 

 • покращення іміджу України як надійного та передбачуваного бізнес-партнера.

  1. Правові аспекти

 

Зазначаються правові підстави (НЕ ЗНАЮ НА ЧТО СОСЛАТЬСЯ) розроблення проекту акта та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

 

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, Кодекс законів про працю України, закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність", «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про банки та банківську діяльність», «Про страхування», «Про зайнятість населення», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», постанова Кабінету Міністрів України № 146 від 27 лютого 1995 р. "Про затвердження Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні", інструкція "Про порядок ведення трудових книжок працівників", затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України №58 від 29 липня 1993 р., Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України №30 від 18 січня 1996 р. (у редакції наказу Міністерства економіки України №179 від 15 червня 2007 р.),  Порядок надання службових карток співробітникам представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих Міністерством економіки України, затверджений наказом Міністерства економіки України №179 від 15 червня 2007 р.

Законопроектом пропонується докладно визначити правовий статус відокремлених підрозділів юридичних осіб як учасників цивільних, господарських, трудових, податкових та інших відносин, та закріпити особливості правового статусу відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб. При цьому чітко розмежовуються поняття філій та представництв, закріплюються вимоги щодо їх місцезнаходження, найменування, положення про відокремлений підрозділ, порядку управління його діяльністю, умов та порядку припинення діяльності тощо.

Також проект Закону пропонує максимально спростити порядок відкриття, внесення змін до відомостей про відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб та їх закриття на території України шляхом уніфікації відповідних положень законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому чітко визначається коло відомостей про відокремлений підрозділ, які повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлюються підстави для проведення державної реєстрації, внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ, припинення відокремленого підрозділу та вимоги до документів, які подаються для проведення відповідних реєстраційних дій, строки проведення останніх та розмір адміністративного збору, який сплачується заявником тощо.

Законопроектом передбачено встановити особливості державної реєстрації відокремлених підрозділів іноземних банків та іноземних страхових компаній, їх правового статусу, діяльності, порядку ліцензування та закриття тощо.

Законопроект  також передбачає:

 • передачу функцій з державної реєстрації /акредитації відокремлених підрозділів іноземних компаній від МЕРТ до Міністерства юстиції України, а відокремлених підрозділів іноземних страховиків та банків до державних регуляторів у відповідних сферах - Нацкомфінпослуг та НБУ;
 • включення відомостей про відокремлені підрозділи  іноземних компаній до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань як новостворених, так і тих, відомості про які містяться у Реєстрі представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, Реєстрі філій страховиків-нерезидентів, Переліку страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, які повідомили про намір здійснювати діяльність на території України, Державному реєстрі банків;
 • запровадження державної реєстрації, внесення змін до відомостей про відокремлені підрозділи іноземних компаній за принципом "єдиного вікна";
 • скорочення переліку документів, що подаються для державної реєстрації відокремлених підрозділів іноземних компаній;
 • усунення вимоги про погодження розміщення відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб в Україні з визначеними місцевими органами влади;
 • усунення вимоги про внесення записів до та зберігання трудових книжок громадян України, які працюють за трудовими договорами у відокремлених підрозділах іноземних юридичних осіб, визначеними місцевими органами влади, та про видачу іноземним громадянам службових карток;
 • визначення статусу керівника відокремленого підрозділу, його повноважень та відповідальності;
 • врегулювання питання повернення іноземним інвестором майна, яке було передане ним для забезпечення діяльності відокремленого підрозділу, після його закриття;
 • закріплення принципу державної реєстрації закриття відокремленого підрозділу за принципом мовчазної згоди у випадку не отримання відомостей від державних фіскальних органів та Пенсійного фонду України у встановлені граничні строки.   

Реалізація зазначених положень потребує внесення відповідних змін до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність", «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про банки та банківську діяльність», «Про страхування», «Про зайнятість населення», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»; а також скасування окремих положень, які встановлені Інструкцією "Про порядок ведення трудових книжок працівників", затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України №58 від 29 липня 1993 р., постановою Кабінет Міністрів України № 146 від 27 лютого 1995 р. "Про затвердження Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні" та Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України №30 від 18 січня 1996 р.

Проект закону не стосується прав та обов’язків громадян.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

 

На момент внесення законопроект не потребує додаткового фінансування з державного бюджету. 1. Позиція заінтересованих органів

 

Не знаю что писать

 

 1. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6.1. Запобігання дискримінації

 

Проект Закону не містить положень, які містять ознаки дискримінації.

 

Наводиться інформація про проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

 1. Запобігання корупції

 

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Наводиться інформація про проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

 1. Громадське обговорення

 

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

 

 1. Позиція соціальних партнерів

 

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

 

 1. Оцінка регуляторного впливу

 

Прийняття проекту Закону необхідно для більш чіткого визначення правового становища відокремлених підрозділів вітчизняних юридичних осіб та іноземних компаній, зокрема при їх відкритті, управлінні та закритті. Проект Закону зробить більш стабільними майнові відносини за участю відокремлених підрозділів, у тому числі й ті, в яких беруть участь іноземні юридичні особи, забезпечить простоту, зрозумілість і прозорість регулювання, одночасно усуваючи корупційну складову у діяльності відповідних державних органів, буде сприяти покращенню інвестиційних показників. Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики, оскільки поширює на порядок акредитації відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб загальні положення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб.

 

 1. 1. Вплив реалізації акта на ринок праці

 

Проект Закону позитивно впливає на ринок праці, забезпечує юридичне підґрунтя для створення нових робочих місць.

 

 1. Прогноз результатів

 

Прийняття Закону України сприятиме стабілізації та впорядкуванню майнових відносин за участю відокремлених підрозділів юридичних осіб, полегшенню відкриття в Україні відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб, у тому числі іноземних банків та страхових компаній, покращить позиції України в рейтингу Doing Business, який є орієнтиром для усіх зарубіжних інвесторів, призведе до підвищення конкурентоспроможності, поліпшенню фінансового стану.