Проект Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо дерегуляції виноробства)

Законопроект
Порівняльна таблиця
Пояснювальна записка

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

 1. У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст.158):

1) У пункті 1 частини першої статті 7 слова «коньячним і плодовим» виключити, після слів «алкогольними напоями» додати слова в дужках «(крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок)».

 

 1. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 46, ст. 345):

1) у преамбулі:

у частині першій після слів «алкогольними напоями» додати слова «крім випадків, передбачених цим законом»;

частину другу виключити;

2) в абзаці вісімнадцятому частини першої статті 1, частині третій статті 2, у назві та у частині першій, другій, п’ятій, восьмій та п’ятнадцятій статті 3, у назві та у частині першій, п’ятій статті 8, у частині четвертій, шостій, дев’ятій, одинадцятій статті 15 після слів «алкогольних напоїв» додати слова в дужках «(крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок)»;

3) в абзаці вісімнадцятому частини першої статті 1, назві, частині першій, п’ятій, п’ятнадцятій статті 3, назві, частині першій, частині п’ятій статті 8 слова «коньячного і плодового» виключити;

4) у статті 1:

в абзаці дев’ятнадцятому частини першої після слів «а також лабораторій» додати слова у дужках «(власних або залучених на договірних засадах)»;

доповнити частину першу абзацом тридцять восьмим такого змісту: «Термін «виноробна продукція» вживається у значенні Закону України «Про виноград та виноградне вино»;

5) у статті 2:

частині першу викласти у такій редакції: «Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, біоетанолу, спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів може здійснюватися суб’єктами господарювання, коло яких визначається статтею 3 цього Закону, за умови одержання ліцензії.

Ліцензії на виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) видаються лише суб’єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва.

Ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші, сигаретні цехи.

Вимоги до повних технологічних циклів виробництва встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, а вимоги до місць зберігання спирту - центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, умов їх виробництва встановлюються Законом України «Про виноград та виноградне вино».

частину другу, третю, четверту виключити;

у частині п’ятій:

після слів «алкогольних напоїв» додати слова у дужках «(крім вин виноградних, вин плодово-ягідних)»;

слово «державному» виключити;

частину п’ятнадцяту виключити.

6) у статті 3:

у частині першій слова: «Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку. Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю» виключити;

частину третю, восьму виключити;

у частині п’ятнадцятій цифри «2103 90 30 00» та «2204, 2205, 2206» виключити;

7) у частині другій статті 7 слово «виноматеріалів» виключити;

8) у статті 8:

у частині першій слова «коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і» виключити;

частину сьому виключити;

9) у статті 10:

частину першу викласти у такій редакції: «Суб’єкти господарювання можуть здійснювати добровільну оцінку відповідності спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом сертифікації»;

частину другу виключити;

частину третю доповнити словами «У разі здійснення сертифікації»;

частину четверту та п’яту виключити.

10) у статті 14:

частину першу викласти у такій редакції: «Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим здійснюються за наявності ліцензій»;

частину третю, четверту, п’яту, десяту та одинадцяту виключити;

11) у статті 15:

у назві, частині першій, третій після слів «алкогольними напоями» додати слова в дужках «(крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок)»;

у частині п’ятій:

слова «крім сидру та перрі (без додання спирту)» замінити словами у дужках «(крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок)»;

слова «сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень» виключити;

частину десяту виключити;

у частині дванадцятій слова у дужках «(крім столових вин)» замінити словами у дужках «(крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок)»;

у частині чотирнадцятій слова «крім сидру та перрі (без додання спирту)» замінити словами у дужках «(крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок)»;

частину тринадцяту та п’ятнадцяту виключити;

у частині тридцять п’ятій після слів «алкогольних напоїв» додати слова у дужках «(крім вин виноградних, вин плодово-ягідних)»;

12) з назви, частин першої та третьої статті 15-2; назви, частин першої, третьої, четвертої, та п’ятої статті 15-3 слова «вин столових» виключити;

13) частину восьму статті 15-3 виключити.

 

 1. У Законі України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 31, ст.419):

1) назву Закону викласти у такій редакції: «Про виноградарство та виноробство»;

2) у статті 1:

пункт 21 частини першої викласти у такій редакції: «21) вино географічного зазначення – вино, що виробляється у визначеному регіоні країни з винограду, що був вирощений та перероблений у цьому регіоні та специфічні якості якого та/або інші характеристики вина, пов’язані з природними, кліматичними умовами та показниками ґрунту даної місцевості, у зв’язку із чим йому надано географічну або історичну назву цього регіону;

3) у статті 2:

частину першу викласти у такій редакції: «Господарства усіх форм власності, які займаються вирощуванням винограду, надсилають інформацію про виноградні насадження технічних та столових сортів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства»;

частину другу виключити;

перше речення частини третьої виключити;

частину четверту виключити;

частину п’яту після слів «та акредитацію» доповнити словами: «крім випадків наявності іноземного сертифікату, виданого іноземною державою, що входить у перелік, затверджений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства».

4) у статті 4:

частину першу виключити;

частину другу викласти у такій редакції: «Під час виробництва виноматеріалів та інших продуктів виноробства (крім вин столових) здійснюються органолептичний, хімічний і мікробіологічний контроль якості сировини та готової продукції. Такий контроль здійснюють лабораторії, незалежно від форм власності, акредитовані у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або лабораторії, що мають Сертифікат на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, здійснює нагляд за діяльністю акредитованих лабораторій, спрямований на дотримання ними вимог законодавства у сфері виноробства»;

частину третю виключити.

5) у статті 5:

частину першу викласти у такій редакції: «Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, відповідними стандартами і технологічними інструкціями, що затверджуються внутрішнім регламентом виробника. Для виготовлення вин і коньяків України не можуть застосовуватися матеріали та речовини, заборонені нормативними документами та міжнародними стандартами»;

частину сьому виключити;

частину двадцяту викласти у такій редакції: «Під час виготовлення етикеток для пляшок та інших елементів зовнішнього оформлення вин та коньяків України застосовуються положення статті 11 Закону України « Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

6) статтю 8 виключити;

7) частину першу статті 13 викласти в такій редакції: «Зберігання вин здійснюється у складських приміщеннях, що належать виробникам або орендуються ними, в торговельних залах без реєстрації місць зберігання. Зберігання коньяків, вермутів і бренді здійснюється у складських приміщеннях, що належать виробникам або орендуються ними, з реєстрацією місць зберігання»;

8) у статті 15:

у частині першій слова «За порушення вимог цього Закону щодо опорядження і утримання виноградників, які насаджені за рахунок державного фінансування, виробництва і» виключити;

абзац перший, третій частини другої та частину третю виключити;

9) доповнити Розділ V «Прикінцеві положення» частиною третьою такого змісту: «На відносини, врегульовані цим законом, не поширюється норми Кодексу цивільного захисту, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про охорону навколишнього середовища».

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Коментувати
Переглянути всі коментарі до цього законопроекту (0)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо дерегуляції виноробства)

Чинна редакція

Пропонована редакція

ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ліцензування видів господарської діяльності

Про ліцензування видів господарської діяльності

Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

 1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;

1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

7) виробництво і торгівля спиртом етиловим, алкогольними напоями (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;

ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями, та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України.

Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями, крім випадків, передбачених цим Законом, та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України.

Частина друга преамбули

Дія цього Закону не поширюється на роздрібну торгівлю винами столовими, крім випадків, передбачених цим Законом, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання.

Виключити

Стаття 1. Визначення основних понять і термінів

Стаття 1. Визначення основних понять і термінів

Абзац вісімнадцятий частини першої

незаконне виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності;

Абзац вісімнадцятий частини першої

незаконне виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів - виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності;

Абзац дев’ятнадцятий частини першої

повний технологічний цикл виробництва - сукупність приміщень, технологічного та іншого обладнання, відповідних технологічних процесів, що забезпечують переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій, акредитованих органами виконавчої влади, уповноваженими відповідно до законодавства;

Абзац дев’ятнадцятий частини першої

повний технологічний цикл виробництва – сукупність приміщень, технологічного та іншого обладнання, відповідних технологічних процесів, що забезпечують переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій (власних або залучених на договірних засадах), акредитованих органами виконавчої влади, уповноваженими відповідно до законодавства;

Відсутній

Абзац тридцять восьмий частини першої

Термін «виноробна продукція» вживається у значенні Закону України «Про виноград та виноградне вино»

Стаття 2. Організація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 2. Організація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Частина перша

Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій.

Частина перша

Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, біоетанолу, спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів може здійснюватися суб’єктами господарювання, коло яких визначається статтею 3 цього Закону, за умови одержання ліцензії.

Ліцензії на виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) видаються лише суб’єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва.

Ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші, сигаретні цехи.

Вимоги до повних технологічних циклів виробництва встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, а вимоги до місць зберігання спирту - центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, умов їх виробництва встановлюються Законом України «Про виноград та виноградне вино».

Частина друга

Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів та кваліфікованими фахівцями.

Частина друга

Виключити

Частина третя

Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Частина третя

Виключити

Частина четверта

Рішення про проектування і будівництво нових спиртових виробництв, а також про розподіл виробництва спирту між суб'єктами господарювання залежно від напрямів використання спирту приймається Кабінетом Міністрів України.

Частина четверта

Виключити

   

Частина п’ята

Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв здійснюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту. При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, вважаються акцизним складом. Акцизним складом також вважаються виробничі приміщення на території суб'єкта господарювання, де суб'єктом господарювання виробляється, обробляється (переробляється) горілка та лікеро-горілчані вироби, та його складські приміщення, в яких зберігається, одержується чи відправляється горілка та лікеро-горілчані вироби. На акцизних складах постійно діють представники органу доходів і зборів за місцем розташування акцизного складу. Акцизні склади повинні бути обладнані витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового. Відпуск спирту етилового без наявності витратоміра – лічильника обсягу виробленого спирту етилового забороняється. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Частина п’ята

Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних) здійснюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту. При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту розташовані на підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, вважаються виробничі приміщення на території суб'єкта господарювання, де суб'єктом господарювання виробляється, обробляється (переробляється) горілка та лікеро-горілчані вироби, та його складські приміщення, в яких зберігається, одержується чи відправляється горілка та лікеро-горілчані вироби. На акцизних складах постійно діють представники органу доходів і зборів за місцем розташування акцизного складу. Акцизні склади повинні бути обладнані витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового. Відпуск спирту етилового без наявності витратоміра – лічильника обсягу виробленого спирту етилового забороняється. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового встановлюється Кабінетом Міністрів України

Частина п’ятнадцята

Виробництво спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового здійснюється суб'єктами господарювання за наявності ліцензій незалежно від форми власності з правом реалізації як сировини іншим суб'єктам господарювання, які мають ліцензії на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового.

Частина п’ятнадцята

Виключити

Стаття 3. Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 3. Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв (крім вин виноградних та плодово-ягідних, виноробної продукції, спирту коньячного, наливок і настоянок) та тютюнових виробів.

Частина перша

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку. Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.

Частина перша

Ліцензії на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів видаються, призупиняються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Частина друга

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового видаються суб'єктам господарювання - юридичним особам, а на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів - усім суб'єктам господарювання.

Частина друга

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового видаються суб'єктам господарювання - юридичним особам, а на виробництво алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів - усім суб'єктам господарювання.

Частина третя

Ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші, сигаретні цехи. Для суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на виробництво тютюнових виробів у порядку, визначеному законом, але не здійснюють повного циклу виробництва тютюнових виробів, ліцензія дійсна до кінця її строку.

Частина третя

Виключити

Частина п’ята

У заяві на видачу ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів зазначається визначена законом інформація.

Частина п’ята

У заяві на видачу ліцензії на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів зазначається визначена законом інформація.

Частина восьма

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв видаються суб'єктам господарювання, які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб'єкт господарювання.

Частина восьма

Виключити

Частина п’ятнадцята

На виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності, а в ліцензіях на виробництво алкогольних напоїв також зазначаються коди 2103 90 30 00, 2106 90, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД залежно від виду продукції, що вироблятиметься.

Частина п’ятнадцята

На виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності, а в ліцензіях на виробництво алкогольних напоїв також зазначаються коди 2106 90, 2203, 2208 згідно з УКТ ЗЕД залежно від виду продукції, що вироблятиметься.

Стаття 7. Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів на давальницьких умовах

Стаття 7. Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів на давальницьких умовах

Частина друга

Переробка спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, виноматеріалів на давальницьких умовах на алкогольні напої та їх взаємний натуральний обмін забороняються.

Частина друга

Переробка спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, на давальницьких умовах на алкогольні напої та їх взаємний натуральний обмін забороняються.

Розділ III
АТЕСТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Розділ III
АТЕСТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 8. Атестація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 8. Атестація виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів

Частина перша

Суб'єкти господарювання, виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, підлягають обов'язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.

Частина перша

Суб'єкти господарювання, виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів, підлягають обов'язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.

Частина п’ята

Ліцензія на право виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видається після проведення атестації суб'єкта господарювання, яка є чинною протягом терміну дії зазначеної ліцензії. У разі внесення в період дії ліцензії змін до вимог стосовно проведення обов'язкової атестації або стосовно повного технологічного циклу виробництва, передбачених частинами першою або сьомою цієї статті, суб'єкт господарювання підлягає переатестації в частині цих змін.

Частина п’ята

Ліцензія на право виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів видається після проведення атестації суб'єкта господарювання, яка є чинною протягом терміну дії зазначеної ліцензії. У разі внесення в період дії ліцензії змін до вимог стосовно проведення обов'язкової атестації або стосовно повного технологічного циклу виробництва, передбачених частинами першою або сьомою цієї статті, суб'єкт господарювання підлягає переатестації в частині цих змін.

Частина сьома

Вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, а вимоги до місць зберігання спирту - центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Частина сьома

Виключити

Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції

Стаття 10. Оцінка відповідності продукції

Частина перша

Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації.

Частина перша

Суб’єкти господарювання можуть здійснювати добровільну оцінку відповідності спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом сертифікації.

Частина друга

Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності.

Частина друга

Виключити

Частина третя

Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Частина третя

У разі здійснення сертифікації реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої, та тютюнові вироби, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Частина четверта

Не підлягає підтвердженню відповідності (в тому числі сертифікації) сировина, яка використовується у виробництві тютюнових виробів та алкогольних напоїв (крім спирту етилового неденатурованого).

Частина четверта

Виключити

Частина п’ята

Не підлягають підтвердженню відповідності еталонні (моніторингові) чи тестові зразки спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо).

Частина п’ята

Виключити

Стаття 14. Імпорт, експорт та торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим

Стаття 14. Імпорт, експорт та торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим

Частина перша

Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання зооветеринарного постачання.

Частина перша

Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим здійснюються за наявності ліцензій.

Частина третя

Імпорт та експорт спирту коньячного і плодового здійснюються за наявності відповідних ліцензій суб'єктами господарювання, які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного і плодового, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного та/або плодового. Оптова торгівля спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) і плодовим здійснюється суб'єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією. Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб'єктів господарювання.

Частина третя

Виключити

Частина четверта

Оптовий продаж спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового здійснюється їх виробниками суб'єктам господарювання, які одержали ліцензію на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового.

Частина четверта

Виключити

Частина п’ята

Розподіл спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового між суб'єктами господарювання - резидентами України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, та відповідно до Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Частина п’ята

Виключити

Частина десята

Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію на експорт через державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право експорту.

Частина десята

Виключити

Частина одинадцята

Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам через державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право оптової торгівлі.

Частина одинадцята

Виключити

Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами

Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюновими виробами

Частина перша

Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

Частина перша

Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

Частина четверта

Плата за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлюється в розмірі 780 гривень за рік.

Частина четверта

Плата за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів встановлюється в розмірі 780 гривень за рік.

Частина п’ята

Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі:

алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) - 500 000 гривень;

тютюновими виробами - 500 000 гривень;

сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень.

Частина п’ята

Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі:

алкогольними напоями (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) - 500 000 гривень;

тютюновими виробами - 500 000 гривень.

Частина шоста

Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються терміном на п'ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Частина шоста

Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів видаються терміном на п'ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Частина дев’ята

Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво або імпорт алкогольних напоїв або тютюнових виробів, здійснюють поставку цієї продукції суб'єктам господарювання оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.

Частина дев’ята

Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво або імпорт алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) або тютюнових виробів, здійснюють поставку цієї продукції суб'єктам господарювання оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.

Частина десята

Суб’єкти господарювання первинного виноробства здійснюють поставку виноматеріалів суб’єктам господарювання вторинного виноробства без ліцензії на оптову торгівлю.

Частина десята

Виключити

Частина одинадцята

Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробів, з оформленням вантажної митної декларації, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються.

Частина одинадцята

Відвантаження алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) та тютюнових виробів, що призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробів, з оформленням вантажної митної декларації, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються.

Частина дванадцята

Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Частина дванадцята

Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них ліцензій.

Частина тринадцята

Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрі (без додання спирту) без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі цими алкогольними напоями.

Частина тринадцята

Виключити

Частина чотирнадцята

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Частина чотирнадцята

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок) становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноробної продукції, наливок і настоянок), на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Частина п’ятнадцята

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

Частина п’ятнадцята

Виключити

Частина тридцять п’ята

Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Частина тридцять п’ята

Зберігання алкогольних напоїв (крім вин виноградних, вин плодово-ягідних) та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Стаття 15 2. Обмеження щодо споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 15 2. Обмеження щодо споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів

Частина перша

Забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових:

Частина перша

Забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв:

Частина третя

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити споживання пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових виробів.

Частина третя

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити споживання пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, та куріння тютюнових виробів.

Стаття 15 3. Обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів

Стаття 15 3. Обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів

Частина перша

Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів:

Частина перша

Забороняється продаж пива (крім безалкогольного) алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів:

Частина третя

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових виробів.

Частина третя

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, у тому числі вин виноградних та виноробної продукції та куріння тютюнових виробів.

Частина четверта

Продавець пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів зобов'язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні напої, слабоалкогольні напої, вина столові або тютюнові вироби, паспорт або інші документи, які підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку.

Частина четверта

Продавець пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів зобов'язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні напої, слабоалкогольні напої, або тютюнові вироби, паспорт або інші документи, які підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку.

Частина п’ята

У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів такій особі забороняється.

Частина п’ята

У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, або тютюнових виробів такій особі забороняється.

Частина восьма

Продаж вин з доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари місткістю від 50 до 600 л дозволяється суб'єктам господарювання первинного та змішаного виноробства виключно за місцем розташування таких суб'єктів господарювання у межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) із сплатою акцизного податку у розмірі, встановленому Податковим кодексом України, якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (виноматеріалів оброблених) на розлив такими суб'єктами господарювання не можуть перевищувати 20 відсотків від річного обсягу вироблених виноматеріалів.

Частина восьма

Виключити
ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про виноград та виноградне вино

Про виноградарство та виноробство

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 1. Визначення основних термінів

21) вино контрольованого найменування - вино стабільно високої якості, що виробляється за спеціальною або традиційною технологією з визначених сортів винограду строго регламентованого географічного району. Походження і якість вина спеціально контролюються на всіх етапах виробництва сировини та готової продукції.

21) вино географічного зазначення – вино, що виробляється у визначеному регіоні країни з винограду, що був вирощений та перероблений в цьому регіоні та специфічні якості якого та/або інші характеристики вина, пов’язані з природними, кліматичними умовами та показниками ґрунту даної місцевості, у зв’язку із чим йому надано географічну або історичну назву цього регіону;

Стаття 2. Порядок опорядження та утримання виноградників

Стаття 2. Порядок опорядження та утримання виноградників

Частина перша

Виноградні насадження технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

Частина перша

Господарства усіх форм власності, які займаються вирощуванням винограду, надсилають інформацію про виноградні насадження технічних та столових сортів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.

Частина друга

Центральний орган виконавчої влади з, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, визначає з виділенням у натурі зони виробництва винограду. У виділених зонах регламентується сортовий склад вирощування винограду відповідно до спеціалізації району виноградарства та заявлених категорій вина.

Частина друга

Виключити

Частина третя

Садіння виноградників для виноробства дозволяється лише у виноробних місцевостях із застосуванням районованих або перспективних сортів винограду відповідно до проекту, який затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Гібриди прямі виробники, що є в насадженнях, підлягають заміні, а нерайоновані сорти підлягають заміні або районуванню протягом 15 років.

Частина третя

Гібриди прямі виробники, що є в насадженнях, підлягають заміні, а нерайоновані сорти підлягають заміні або районуванню протягом 15 років.

Частина четверта

Сорти винограду, посаджені відповідно до проекту для випробування нових селекційних сортів винограду, за позитивних результатів сортовипробування районуються у встановленому порядку.

Частина четверта

Виключити

Частина п’ята

Придбаний садивний матеріал вітчизняного або іноземного походження, призначений для садіння виноградників, проходить обов'язкову сертифікацію в установах, які мають на це повноваження, та акредитацію. Ця норма не поширюється на садивний матеріал, отриманий у власних розсадниках, розміщених у зоні садіння виноградників.

Частина п’ята

Придбаний садивний матеріал вітчизняного або іноземного походження, призначений для садіння виноградників, проходить обов'язкову сертифікацію в установах, які мають на це повноваження, та акредитацію, крім випадків наявності іноземного сертифікату, виданого іноземною державою, що входить у перелік, затверджений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства. Ця норма не поширюється на садивний матеріал, отриманий у власних розсадниках, розміщених у зоні садіння виноградників.

Розділ III. ВИРОБНИЦТВО ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИНОРОБСТВО)

Розділ III. ВИРОБНИЦТВО ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИНОРОБСТВО)

Стаття 4. Регламентація виноробства

Стаття 4. Регламентація виноробства

Частина перша

Виробництво виноробної продукції здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за наявності в них ліцензії.

Частина перша

Виключити

Частина друга

Під час виробництва виноматеріалів та інших продуктів виноробства здійснюються органолептичний, хімічний і мікробіологічний контроль якості сировини і готової продукції та ведеться відповідна технологічна документація.

Частина друга

Під час виробництва виноматеріалів та інших продуктів виноробства (крім вин столових) здійснюються органолептичний, хімічний і мікробіологічний контроль якості сировини та готової продукції. Такий контроль здійснюють лабораторії, незалежно від форм власності, акредитовані у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або лабораторії, що мають Сертифікат на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO.

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики здійснює нагляд за діяльністю акредитованих лабораторій, спрямований на дотримання ними вимог законодавства у сфері виноробства.

Частина четверта

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, затверджує порядок ведення та форми виробничого обліку вин, технологічну документацію і нормативні документи на виробництво вин, погоджує в установленому ним порядку використання зарубіжної технологічної документації, визначає перелік необхідних для цього документів, строки і процедуру їх подання.

Частина четверта

Виключити

Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, умов їх виробництва

Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, умов їх виробництва

Частина перша

Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, відповідними стандартами і технологічними інструкціями, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини, дозволені для використання нормативними документами та Головним державним санітарним лікарем України.

Частина перша

Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, відповідними стандартами і технологічними інструкціями, що затверджуються внутрішнім регламентом виробника. Для виготовлення вин і коньяків України не можуть застосовуватися матеріали та речовини, заборонені нормативними документами та міжнародними стандартами.

Частина сьома

Використання у вітчизняному виноробстві імпортних виноматеріалів, що не відповідають вимогам нормативних документів України, забороняється.

Частина сьома

Виключити

Частина двадцять

Виготовлення етикеток для пляшок та інших елементів зовнішнього оформлення вин та коньяків України забороняється у разі відсутності у замовника - виробника виноробної продукції дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на виробництво відповідних категорій і марок виноробної продукції, підтвердженого нотаріально завіреною копією ліцензії, що додається до контракту на друкування етикеток.

Частина двадцять


Під час виготовлення етикеток для пляшок та інших елементів зовнішнього оформлення вин та коньяків України застосовуються положення статті 11 Закону України « Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»Стаття 8. Вина контрольованих найменувань за походженням

Стаття 8. Вина контрольованих найменувань за походженням

Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається кращим винам, виготовлення яких забезпечено стійкою сировинною базою і які мають високу якість протягом не менш як 5 років випуску. Всі стадії виробництва вин контрольованих найменувань за походженням повинні здійснюватися на підприємстві, розташованому у строго регламентованому географічному місці вирощування винограду.

Вина контрольованих найменувань за походженням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, за поданням виноробних підприємств.

Статтю виключити

Стаття 13. Зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на торговельних підприємствах

Стаття 13. Зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на торговельних підприємствах

Частина перша

Умови зберігання вин і коньяків України на складах і в торговельних залах повинні відповідати вимогам нормативних документів.Частина перша

Зберігання вин здійснюється у складських приміщеннях, що належать виробникам або орендуються ними, в торговельних залах без реєстрації місць зберігання. Зберігання коньяків, вермутів і бренді здійснюється у складських приміщеннях, що належать виробникам або орендуються ними, з реєстрацією місць зберігання.

Розділ IV. ОРГАНИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛУЗІ ВИНОРОБСТВА І ВИНОГРАДАРСТВА ТА ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Розділ IV. ОРГАНИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛУЗІ ВИНОРОБСТВА І ВИНОГРАДАРСТВА ТА ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 15. Відповідальність за порушення цього Закону

Стаття 15. Відповідальність за порушення цього Закону

Частина перша

За порушення вимог цього Закону щодо опорядження і утримання виноградників, які насаджені за рахунок державного фінансування, виробництва і за фальсифікацію вин, вермутів, коньяків України і бренді посадові особи і громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю в галузі виноградарства та виноробства, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність згідно із законом України.

Частина перша

За фальсифікацію вин, вермутів, коньяків України і бренді посадові особи і громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю в галузі виноградарства та виноробства, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність згідно із законом України.

До суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб застосовуються фінансові санкції в разі:

 

Абзац перший частини другої

закладання нових чи ремонту промислових насаджень винограду нерайонованими сортами за рахунок державного фінансування - штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з обов'язковим розкорчуванням цих виноградників і наступним відновленням площ районованими сортами за рахунок юридичної особи. До виконання цієї вимоги припиняється державне фінансування закладання нових виноградників;

Абзац перший частини другої

Виключити

Абзац третій частини другої

зрідженості виноградників, насаджених за рахунок державного фінансування, від 10 до 15 відсотків - штраф у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, зрідженості від 15 до 20 відсотків - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з установленням термінів ліквідації зрідженості, зрідженості понад 20 відсотків - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, може бути порушено питання про повне оновлення насаджень за рахунок юридичної особи;

Абзац третій частини другої

Виключити

Частина третя

Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України, бренді є підставою для анулювання ліцензій на виробництво та торгівлю цією продукцією.

Частина третя

Виключити

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України:

а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

б) в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України:

а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

б) в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону

3. «На відносини, врегульовані цим законом, не поширюється норми Кодексу цивільного захисту, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про охорону навколишнього середовища».

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо дерегуляції виноробства)

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Сьогодні виноробство в Україні опинилося у надзвичайно важкій ситуації, на яку впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники. Після анексії Криму було втрачено майже половину насаджень винограду та виробничих потужностей галузі. Крім того, з набранням чинності з 1 січня 2016 року ембарго Російської Федерації на українські продукти та початком дії Угоди про Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом відбулося переформатування ринків збуту, але вітчизняні виноробні підприємства не мають можливості відповісти на нові виклики та гідно конкурувати, оскільки система регулювання, що існує у нашій державі, слугує цілям обмеження господарської діяльності, а не її розвитку.

Необхідність отримання значної кількості дозвільних документів для початку діяльності, ліцензування виробництва та усіх можливих видів реалізації продукції, а саме роздрібної та оптової торгівлі, експорту та імпорту, фіскальне навантаження та контроль за кожним кроком під час провадження господарської діяльності різноманітними державними органами, поставило виноробну галузь на межу існування.

Останніми роками скорочення виробництва українського вина відбувається вкрай швидкими темпами (за даними Державної служби статистики України об’єми виробництва вина скоротилися з 29,6 млн дал у 2010 році до 6,5 млн дал у 2015 році), при цьому зменшення споживання алкогольних напоїв не спостерігається. Це свідчить про те, що політика держави у зазначеній сфері є не ефективною, більш того, вона не відповідає національним економічним інтересам.

Серед основних проблем виноробної галузі потрібно, насамперед, відзначити скорочення кількості виноградних насаджень: якщо у 2007 р. були висаджені 5800 га виноградників, в 2014 р. – всього 1500 га. При цьому існує нагальна необхідність викорчовувати старі виноградники та висаджувати нові, оскільки більшість із них були закладені ще за часів СРСР.

Крім того, система відкриття виробництва є неймовірно складною і вимагає узгодження у безлічі інстанцій, а саме: пожежній інспекції, органах охорони праці, екології, стандартизації, санітарно-епідеміологічній службі, службі з контролю за наркотиками, державній фіскальній службі. Між тим, документи, які подаються до зазначених органів (понад сорок), у більшості випадків дублюються і не є інформативними.

Однак основною причиною, що змушує закриватися малі та середні підприємства, є необхідність отримувати ліцензію на оптову торгівлю, вартість якої не залежить від об’ємів виробництва і становить півмільйона гривень. Ця сума повинна сплачуватися щороку. У підприємств із невеликими обсягами виробництва вина, наприклад, до 10 тис. дал ліцензійна складова у вартості продукції становитиме від 50 грн, внаслідок чого бізнес стає нерентабельним і припиняє своє існування.

Для того, щоб втримати галузь від вимирання, проектом передбачається запровадження максимально прозорих процедур, зокрема стосовно відкриття виробництва, скасування ліцензування виробництва та торгівлі вином і виноробною продукцією, що зменшить корупційні ризики, дозволить галузі розвиватися та підвищити якість продукції, створить сприятливий інвестиційний клімат.

 

 1. Мета і завдання прийняття законопроекту

Проект спрямований на створення правових умов для прозорої та ефективної діяльності виноробів шляхом зменшення надмірного регуляторного навантаження та скасування ліцензування виробництва та торгівлі вином і виноробною продукцією.

 

 1. Основні положення законопроекту

Законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» в частині скасування ліцензування виробництва, роздрібної та оптової торгівлі, експорту та імпорту вина та виноробної продукції, а також атестації виробництва. Пропонується регулювати господарську діяльність виноробних підприємств виключно нормами спеціального закону і внести відповідні зміни до Закону України «Про виноград та виноградне вино».

Проектом пропонується вилучити виробництво вин виноградних, вин плодово-ягідних та виноробної продукції, наливок і настоянок із переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, згідно з Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Передбачається, що дія Закону України «Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» не поширюватиметься на виробництво, оптову та роздрібну торгівлю, імпорт та експорт вин виноградних, вин плодово-ягідних, виноградну продукцію, наливки і настоянки. Відповідні зміни вносяться у частину першу статті 1, частину третю статті 2, у назву та частину першу, другу, п’яту, восьму та п’ятнадцяту статті 3, назву та частини першу та п’яту статті 8, назву, частину першу, дев’яту статті 15.

Скасування вимоги про обов’язкову атестацію та отримання ліцензії на виробництво дозволить позбутися численної кількості зайвих процедур та дублювання документів, що подаються в різні органи державної влади, полегшить умови для початку та провадження господарської діяльності у сфері виноробства.

Скасування ліцензії на оптову торгівлю, існування якої сьогодні створює умови для нерівної конкуренції та монополізації ринку великими товаровиробниками, сприятиме розвитку малого і середнього бізнесу, а також дозволить виробникам вкладати гроші, які йдуть на сплату вартості ліцензії, в розвиток виробництва та підвищення якості виготовленої продукції. При цьому втрати бюджету компенсуватимуться за рахунок додаткових надходжень у вигляді податків внаслідок збільшення обсягів виробництва. Скасування ліцензії на роздрібну торгівлю, а також на імпорт і експорт надасть поштовху для розвитку галузі, залученню інвестицій, підвищенню конкурентоспроможності та виходу на міжнародні ринки.

Крім того, пропонується спростити процедуру сертифікації і надати можливість виробникам алкогольних напоїв здійснювати добровільну оцінку відповідності. З цією метою, а також для узгодження чинного законодавства з положеннями Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», передбачається внести зміни до статті 10 «Підтвердження відповідності продукції» Закону України «Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Проектом також пропонується скасувати державну монополію на ринку виробництва і торгівлі спиртом і надати це право підприємствам усіх форм власності, що створить здорову конкуренцію та сприятиме реальному ціноутворенню. Відповідні зміни вносяться до частини другої статті 2 та частин першої, третьої, четвертої, п’ятої, десятої та одинадцятої статті 14 зазначеного закону.

Проектом також передбачається внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино».

У статті 1 пропонується замість поняття «вино контрольованого найменування» використовувати поняття «вино географічного зазначення», що більше відповідає характеристикам, визначеним для такого виду вин у міжнародній практиці.

У статті 2 зазначеного закону пропонується замінити систему реєстрації виноградних насаджень на інформування, прибрати обмеження на садіння виноградників лише у виноробній місцевості, регламентацію міністерством сортового складу вирощування винограду та районування, а також скасувати обов’язкову сертифікацію придбаного садивного матеріалу іноземного походження, якщо є іноземний сертифікат, виданий країною, що входить у затверджений міністерством перелік. Ці зміни дозволять оновити та збільшити площу виноградних насаджень, оскільки суб’єкти господарювання матимуть можливість самостійно вирішувати, які виноградники та на якій території вирощувати.

Статтею 4 передбачається можливість залучати лабораторії для контролю за якістю продукції на договірних засадах, як акредитованих в Україні, так і тих, що отримали Сертифікат на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO, що позбавить необхідності кожне виноробне підприємство відкривати та проходити акредитацію власної лабораторії.

У статті 5 встановлюється, що вина і коньяки виготовляються за технологічними інструкціями, затвердженими внутрішнім регламентом виробника відповідно до національних та міжнародних стандартів.

У статті 13 пропонується скасувати вимогу про обов’язкову реєстрацію місць зберігання для вина, залишивши цю вимогу для міцних алкогольних напоїв.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Реалізація запропонованого проекту Закону України не потребує додаткових витрат бюджетних коштів з Державного бюджету України.

 

 1. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

 

Прийняття проекту сприятиме розвитку виробничих потужностей та підвищенню конкурентоспроможності українських виробників, збільшенню щорічних фінансових надходжень до державного бюджету у вигляді податків, підвищенню якості продукції через посилення конкуренції на ринку, створенню додаткових робочих місць та розвитку регіональної інфраструктури та туризму.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

 1. Запобігання корупції

В проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

 1. Оцінка регуляторного впливу

Запровадження норм проекту матиме позитивний вплив на діяльність суб’єктів господарювання у сфері виробництва та торгівлі вином та виноробною продукцією.

 

 1. Вплив реалізації акту на ринок праці

Реалізація Закону не впливає на ринок праці.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту створить умови для розвитку виноробної галузі та покращення інвестиційного клімату країни.„____”_______________ 2016 р.