Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини у сфері користування надрами"

Законопроект
Порівняльна таблиця
Пояснювальна записка

Проект

вноситься народними депутатами України

  

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини у сфері користування надрами

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

 1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, стаття 340):

 

 • статті 16, 17, 19, 20, 21, 22, 34, 39, 40, 55, 57 виключити;
 • частину другу статті 3 викласти у такій редакції:

«Особливості користування надрами під час виконання договору концесії або угоди про розподіл продукції, у тому числі пов’язані з наданням, передачею, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких відносин, регулюються Законом України «Про концесію» та Законом України «Про угоди про розподіл продукції» відповідно».

 • у статті 5:

у частині сьомій слова «разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці» виключити;

доповнити частиною восьмою такого змісту:

«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, створює та забезпечує функціонування Інтерактивної карти надр України – інформаційного ресурсу, розміщеного на офіційному веб-сайті зазначеного органу в мережі Інтернет, що відображає відомості про Державний фонд надр України, у тому числі про Державний фонд родовищ корисних копалин на основі Державного кадастру родовищ корисних копалин та їх проявів та відомості про межі земельних ділянок на основі Державного земельного кадастру.

Інтерактивна карта надр містить картографічну (зокрема межі земельних ділянок із зазначенням форм власності та межі розвіданих ділянок надр) та іншу геологічну інформацію про надра (зокрема ступінь їх вивчення, наявні родовища корисних копалин, ділянки надр, надані у користування), користувачів надр, іншу інформацію відповідно до цього Кодексу».

 • у статті 6:

друге речення частини першої виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

«Перелік корисних копалин загальнодержавного значення та корисних копалин місцевого значення встановлюються цим Кодексом».

 • у статті 8:

пункт дев’ятий частини першої виключити;

пункт тринадцятий частини першої після слів «укладення» доповнити словами «договорів концесії або»;

доповнити частину першу пунктом 13-1 такого змісту:

«13-1) надання повноважень Раді міністрів Автономної Республіки Крим або обласним державним адміністраціям на укладання договорів концесії»;

пункт 15-1 частини першої після слів «надаватися у користування на умовах» доповнити словами «договорів концесії або»;

 • у статтю 9:

частину першу доповнити пунктом першим такого змісту:

«1) погодження надання надр у користування для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення»;

У зв’язку з цим пункт перший вважати пунктом другим.

 • у статті 9-1:

пункт перший, сьомий частини першої виключити;

пункт третій частини першої викласти у такій редакції:

«3) погодження надання надр у користування для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення»

 • у статті 9-2:

назву статті після слів «Ради міністрів Автономної Республіки Крим» доповнити словами «обласних державних адміністрацій»;

пункт перший частини виключити;

пункт другий частини першої викласти у такій редакції:

«2) укладання договорів концесії в разі надання відповідних повноважень Кабінетом Міністрів України»;

пункт четвертий частини першої викласти у такій редакції:

«4) анулювання спеціального дозволу на користування надрами у випадках і порядку, передбачених цим Кодексом»;

частину першу доповнити пунктом шостим такого змісту:

«6) надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, відомостей про ділянки надр, на користування якими надано спеціальні дозволи та суб’єктів господарювання, що їх отримали»;

 • у статті 10:

пункт перший частини першої викласти у такій редакції:

«1) погодження надання надр у користування для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин місцевого значення»;

пункт третій частини першої виключити.

 • частину другу статті 11 виключити;
 • частину другу статті 13 після слів «на умовах» доповнити словами «договорів концесії або»;
 • статтю 14 викласти у такій редакції:

«Стаття 14. Види користування надрами

Видами користування надрами є:

1) здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин;

2) здійснення діяльності, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин.

До діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин, належить: геологічне вивчення (геологічні пошуки, геологічна розвідка, дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин) та видобування корисних копалин.

До діяльності, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин, належать:

будівництво та експлуатація підземних споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів;

захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод тощо;

створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.).

 • доповнити статтею 14-1 такого змісту:

«Стаття 14-1. Спеціальні дозволи на користування надрами

Користувачі надр набувають право на користування визначеною ділянкою надр на основі спеціального дозволу, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Порядок надання та анулювання спеціального дозволу на користування надрами визначається законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим Кодексом.

Видами спеціальних дозволів на користування надрами є:

1) спеціальний дозвіл на користування надрами для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин місцевого значення;

2) спеціальний дозвіл на користування надрами для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення;

3) спеціальний дозвіл на користування надрами для здійснення діяльності, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин;

4) спеціальний дозвіл на користування надрами для виконання комплексу робіт (для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, та діяльності, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин).

Спеціальні дозволи, передбачені пунктами 1, 2 та 4 частини другої цієї статті, надаються на платній основі за результатами проведення електронного аукціону, за винятком надання дозволів:

1)        землевласникам для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин місцевого значення;

2)        суб’єктам господарювання у разі укладання з ними договору концесії або угоди про розподіл продукції;

3)        державним або комунальним унітарним підприємствам чи установам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі (територіальній громаді);

4)        покупцю цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства, проданого під час приватизації або провадженні у справах про банкрутство, якщо таке підприємство має спеціальний дозвіл на користування надрами.

Спеціальний дозвіл на користування надрами видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

У спеціальному дозволі на користування надрами зазначається: вид спеціального дозволу, відомості про орган, який його надав, відомості про користувача надр, місцезнаходження визначеної ділянки надр, вид корисних копалин, умови користування надрами та строк дії дозволу.

Інформація про надані спеціальні дозволи на користування надрами та відомості, що містяться у них, оприлюднюється у встановленому законом порядку та на Інтерактивній карті надр України».

 • викласти статтю 15 у такій редакції:

«Стаття 15. Строки користування надрами

Строк користування відповідною ділянкою надр зазначається у спеціальному дозволі на користування надрами.

Ділянки надр надаються у користування на строк не більше:

десяти років – для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин місцевого значення;

двадцяти років – для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення;

двадцяти п’яти років – для здійснення діяльності, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин;

п’ятдесяти років – для виконання комплексу робіт із геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, видобування корисних копалин та будівництва й експлуатації підземних споруд для підземного зберігання речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод.

На необмежений строк ділянки надр надаються у користування для створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення і збереження.

Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше.

Дія спеціального дозволу на користування надрами може бути достроково припинена у визначених цим Кодексом випадках».

 • доповнити статтею 16-1 такого змісту:

«Стаття 16-1. Порядок надання спеціального дозволу на користування надрами для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин, та для виконання комплексу робіт шляхом проведення електронного аукціону

Порядок проведення електронного аукціону для надання спеціального дозволу на користування надрами регулюється законодавством про електронний аукціон з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Організатором електронного аукціону є державний орган, уповноважений на видачу спеціального дозволу на користування надрами.

Учасниками електронного аукціону можуть бути будь-які особи, крім випадків, якщо спеціальні вимоги до користувача надр не будуть встановлені законом.

Об’єктом продажу на електронному аукціоні є спеціальний дозвіл на користування надрами на визначеній ділянці надр. Спеціальний дозвіл повинен містити відомості про відповідні ділянки надр, та про строки і умови користування надрами. Зазначені відомості відображаються на Інтерактивній карті надр. Організатор забезпечує інформаційний обмін таких відомостей с відповідним електронним торгівельним майданчиком (майданчиками, що входять до системи децентралізованого аукціону) у порядку, визначеному законодавством про електронний аукціон. Інтерактивна карта надр повинна відображати відомості про електронні торговельні майданчики, з якими організований інформаційний обмін.

Відомості, зазначені у частині четвертій цієї статті залежать від ступеню вивчення ділянки надр та включають інформацію про:

1)        місцезнаходження ділянки надр;

2)        вид корисних копалин, які дозволено видобувати;

3)        категорію та розмір запасів корисних копалин;

4)        обмеження щодо глибини та об’ємів використання надр;

5)        картографічні матеріали і фотографічні зображення;

6)        топографічний план поверхні і геологічні (структурні) карти і розрізи;

7)        початкову ціну;

8)        розмір гарантійного депозиту.

Початкову ціну об’єкту електронного аукціону та розмір гарантійного депозиту визначає організатор електронного аукціону на основі відомостей про ступінь вивчення, вид, об’єми корисних копалин та вартість запасів корисних копалин на визначеній ділянці надр за Методикою визначення початкової ціни лоту, виду та розміру гарантійного забезпечення, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Електронний аукціон вважається таким, що розпочався з моменту внесення до електронного торговельного майданчику (майданчиків, що входять до системи децентралізованого аукціону) відомостей про спеціальний дозвіл. Порядок внесення таких відомостей встановлюється законодавством про електронний аукціон.

Проведенню електронних торгів передує період експозиції, протягом якого здійснюється:

реєстрація учасників електронного аукціону на відповідному електронному торговельному майданчику;

внесення гарантійного депозиту;

погодження надання спеціального дозволу з відповідними органами або

оцінка впливу на довкілля у встановлених законом випадках.

Період експозиції у випадку проведення електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин місцевого значення, становить тридцять календарних днів, корисних копалин загальнодержавного значення - шістдесят днів; спеціального дозволу на користування надрами для проведення комплексу робіт – дев’яносто днів.

Протягом періоду експозиції надання спеціального дозволу на користування надрами погоджується організатором з:

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими радами - для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення;

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин місцевого значення.

У разі неприйняття вказаними органами рішення протягом періоду експозиції, вважається, що вони надали згоду на видачу спеціального дозволу на користування надрами.

Електронні торги проводяться у порядку, встановленому законодавством про електронний аукціон.

Спеціальний дозвіл на користування надрами надається переможцю електронного аукціону впродовж п’яти днів після повної оплати ним його вартості. Переможець електронного аукціону повинен сплатити відповідну суму протягом трьох місяців з моменту завершення електронного аукціону.

У випадку, якщо з підстав, передбачених законом, спеціальний дозвіл не буде наданий, відповідна інформація поновлюється на Інтерактивній карті надр, а електронний аукціон проводиться повторно у загальному порядку.».

 • доповнити статтею 16-2 такого змісту:

«Стаття 16-2. Порядок надання спеціального дозволу на користування надрами для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин, та для виконання комплексу робіт без проведення електронного аукціону

Спеціальний дозвіл на користування надрами у випадках, передбачених пунктами 1-4 частини третьої статті 14-1 цього Кодексу видається уповноваженим органом без проведення електронного аукціону. Для отримання спеціального дозволу на користування надрами заявник подає:

заяву, в якій зазначаються: назва і місцезнаходження ділянки надр (кадастровий номер земельної ділянки), вид корисних копалин, відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта такої особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті), інформація про засоби зв’язку заявника (номер телефону, адреса електронної пошти), підстава для надання дозволу;

засвідчену заявником копію договору купівлі-продажу (у разі купівлі цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства) або

засвідчену заявником копію укладеної угоди про розподіл продукції або договору концесії (у разі укладання договору концесії або угоди про розподіл продукції).

Вимагати надання інших документів забороняється.

Підставою для відмови у видачі спеціального дозволу на користування надрами для здійснення діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин, та для виконання комплексу робіт без проведення електронного аукціону є виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

Спеціальний дозвіл на користування надрами видається безоплатно протягом п’яти робочих днів з дня одержання уповноваженим органом документів, зазначених у частині другій цієї статті».

 • доповнити статтею 16-3 такого змісту:

«Стаття 16-3. Надання спеціального дозволу на користування надрами для здійснення діяльності, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин

Спеціальні дозволи на користування надрами для здійснення діяльності, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин, видаються уповноваженим органом без проведення електронного аукціону.

Для отримання спеціального дозволу для здійснення діяльності, не пов’язаної з використанням надр, заявник подає:

заяву, в якій зазначаються: назва і місцезнаходження ділянки надр, відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта такої особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті), інформація про засоби зв’язку (номер телефону, адреса електронної пошти), підстава для надання дозволу;

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та її площу;

оглядову карту (масштаб більш як 1:200000);

ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат;

проект будівництва, яким передбачаються заходи, що гарантують відсутність негативного впливу на стан здоров’я людей, забруднення довкілля, безпечну експлуатацію підземних споруд, забезпечують знешкодження стічних вод, шкідливих речовин і відходів виробництва або локалізацію їх у визначених межах, а також запобігають їх проникненню в гірничі виробки, на земну поверхню та у водні об’єкти.

Спеціальний дозвіл на користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, а також для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод надається за результатами оцінки впливу на довкілля.

Рішення про надання спеціального дозволу для здійснення діяльності, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин, приймається уповноваженим органом протягом 60 днів.

Підставами для відмови у видачі спеціального дозволу на користування надрами для здійснення діяльності, не пов’язаної з видобуванням надр, є:

виявлення в документах, поданих суб'єктом  господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок за результатами проведеної оцінки впливу на довкілля.

Розмір збору за надання спеціального дозволу на користування надрами для здійснення діяльності, не пов’язаної з видобуванням надр встановлюється Кабінетом Міністрів України».

 • у статті 18:

у частині другій слова «чи гірничих відводів» виключити;

частину третю виключити;

 • у статті 23:

у назві статті слова «місцевого значення, торфу, підземних вод (крім мінеральних) та користування надрами для інших цілей» виключити;

у частині першій та другій слова «та гірничого відводу» виключити;

частину третю виключити;

 • у статті 24:

пункт перший частини першої після слів «спеціального дозволу» доповнити словами «договору концесії чи»;

пункт четвертий частини першої викласти у такій редакції:

«4) на договірних засадах залучати відповідних осіб для виконання окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням надрами»;

пункт п’ятий частини першої після слів «додатковими правами, передбаченими» доповнити словами «договором концесії або»;

пункт п’ятий частини другої після слів «законодавством України та» доповнити словами «договором концесії чи»;

частини третю, четверту, п’яту виключити;

доповнити новою частиною такого змісту:

«Користувач надр, що отримав спеціальний дозвіл на користування надрами, не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також вноситися як вклад у спільну діяльність, крім випадку, передбаченого у пункті 4 частини третьої статті 14-1 цього Кодексу.

У разі виконання окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними у спеціальному дозволі, відповідальність за дотримання умов, передбачених спеціальними дозволами, несе користувач надр, який отримав спеціальний дозвіл».

 • статтю 26 викласти у такій редакції:

«Стаття 26. Призупинення діяльності та анулювання спеціального дозволу на користування надрами

У разі існування безпосередньої загрози чи фактичного завдання істотної шкоди життю, здоров’ю людини або довкіллю центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або інший уповноважений державний орган може призупинити діяльність користувача надр або уповноваженого ним виконавця робіт у порядку, встановленому законом.

У разі порушення користувачем надр або уповноваженим ним виконавцем робіт умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами, або вимог законодавства, щодо яких відповідним органом було надано припис про їх усунення із наданням необхідного для цього часу, уповноважений орган може звернутися до суду з позовом про анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

Спеціальний дозвіл на користування надрами анулюється шляхом прийняття відповідного рішення органом, що його видав, з таких підстав:

1)        заява користувача надр про анулювання спеціального дозволу;

2)        закінчення строку дії спеціального дозволу на користування надрами;

3)        припинення юридичної особи (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом);

4)        припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

5)        припинення (в тому числі дострокового) дії договору концесії або угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених таким договором або угодою;

6)        рішення суду.

Протягом трьох днів після настання відповідних обставин уповноважений орган приймає рішення про анулювання спеціального дозволу, повідомляє про таке рішення користувача надр, оприлюднює інформацію про анулювання шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті та Інтерактивній карті надр та вчиняє інші дії, передбачені законом.

У разі анулювання спеціального дозволу за рішенням суду у зв’язку із вчиненням користувачем надр відповідного правопорушення, право отримання спеціального дозволу у такого користувача надр виникає не раніше одного року з моменту набуття чинності відповідного рішення суду.

Особливості і умови припинення користування надрами відповідно до договору концесії та угоди про розподіл продукції визначаються Законом України «Про концесію» та Законом України «Про угоди про розподіл продукції» відповідно».

 • у статті 28:

у частині першій слова «крім випадків, передбачених статтею 29 цього Кодексу» виключити;

частину третю виключити;

частину п’яту викласти у такій редакції:

«Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин відповідно до договору концесії або угоди про розподіл продукції справляється відповідно до Закону України «Про концесії» або Закону України «Про угоди про розподіл продукції».

 • у назві статті 37, розділу VII, статті 60, статті 63 частині першій статті 60 слова

«по геологічному вивченню» замінити словами «із геологічного вивчення»;

 • у статті 37 частини другу, третю викласти у такій редакції:

«Геологічне вивчення надр може здійснюватися спеціалізованими організаціями незалежно від форми власності, що проводять геологорозвідувальні роботи.

Геологічне вивчення надр може здійснюватися за державним замовленням або на договірних засадах із користувачем надр, що отримав спеціальний дозвіл на право користування, чи самостійно користувачем надр.

Користувачі надр та суб’єкти господарювання, що здійснюють геологічне вивчення надр, з метою узагальнення і максимального використання результатів вивчення надр, а також запобігання дублюванню робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр, повинні надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного та раціонального використання надр, до 31 грудня кожного року всі отримані ними відомості про відповідну ділянку надр».

 • частину першу статті 42 доповнити реченням такого змісту:

«Інформація, що міститься у такому кадастрі та балансі розміщується на Інтерактивній картці надр України».

 • статтю 43 доповнити частиною третьою такого змісту:

«Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин ведеться на основі Державного земельного кадастру».

 • статтю 46 доповнити реченням такого змісту:

«Інформація про списані запаси корисних копалин вноситься до Інтерактивної карти надр України»;

 • частину другу, третю статті 48 виключити;
 • частину другу статті 51 виключити;
 • у статті 54:

частину шосту після слів «відповідно до» доповнити словами «договору концесії або», а після слів «передбаченому такою угодою» доповнити словом «(договором)» у дужках;

 • частину першу статті 60 після слів «підприємствами, установами, організаціями» доповнити словами «фізичними особами-підприємцями»;
 • частину другу статті 61 викласти у такій редакції:

«Державний нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення та видобування надр здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.»

 • у статті 62:

пункт третій, четвертий, сьомий, дев’ятий, десятий, дванадцятий частини першої виключити;

у пункті тринадцятому частини першої слова «своєчасність і правильність державної реєстрації робіт з геологічного вивчення і використання надр» виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

«Орган державного геологічного контролю має право:

1) давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення недоліків і порушень під час геологічного вивчення надр;

2) звертатися до суду для вирішення питання про припинення всіх видів робіт із геологічного вивчення надр, що проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, суттєве зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків».

частину четверту виключити;

 • у статті 63:

пункт один, три, чотири, п’ять, шість, десять частини першої виключити;

пункт третій частини другої виключити;

частину третю та п’яту виключити;

 • у статті 64:

частину першу викласти у такій редакції:

«Спори з питань користування надрами розглядаються судом у порядку, встановленому законодавством України»;

частину другу виключити;

 • у статті 68:

частину першу викласти у такій редакції:

«Іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи набувають право користування надрами на таких самих підставах, що і громадяни України»;

частину другу виключити;

 • доповнити додатками такого змісту:

«Додатки до Кодексу України про надра

Додаток 1. Перелік корисних копалин загальнодержавного значення

Додаток 2. Перелік корисних копалин місцевого значення (загальнопоширені корисні копалини)»

 

 1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 • у статті 86:

у частині першій слова «видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок)» виключити;

частину першу після слів «геологорозвідувальні роботи» доповнити словами «а також видобування корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок)»;

у частині другій після слів «зазначених робіт» додати слова у дужках «(крім видобування корисних копалин)»;

доповнити частиною третьою такого змісту:

«Видобування корисних копалин на землях водного фонду здійснюється відповідно до Кодексу України про надра з урахуванням норм цього Кодексу»;

 • частину четверту статті 87 виключити.

 

 1. У Законі України «Про концесії» (Відомості Верховної Ради України офіційне видання, 1999 р., № 41, стаття 372).
 • Преамбулу після слів «комунального майна» доповнити словами «природних ресурсів (надр, вод, лісів)», а після слів «забезпечення потреб громадян України» доповнити словами «та суб’єктів господарювання»;
 • статтю 1:

в абзаці першому частини першої після слів «задоволення громадських потреб» доповнити словами «та/або ефективного використання відповідного державного або комунального майна», а після слів «(суб’єкту підприємницької діяльності)» доповнити словами «права на володіння та користування об’єктом концесії, або на здійснення певного виду господарської діяльності»;

в абзаці другому частини першої після слів «суб’єкту підприємницької діяльності (концесіонеру)» доповнити словами «право володіння та користування об’єктом концесії або право на здійснення певного виду господарської діяльності або», а після слів «з метою задоволення громадських потреб» доповнити словами «та/або ефективного використання відповідного державного або комунального майна»;

 • у статті 3:

частину четверту доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«природні ресурси (надра, води, ліси)»;

частину восьму після слів «об’єкта , що надавався у концесію» доповнити словами у дужках «(за винятком природних ресурсів)»;

 • у статті 8:

частину першу після слів «органу місцевого самоврядування» доповнити словами «та розміщується в мережі інтернет на офіційному веб-сайті органу, що є концесієдавцем»;

частину шосту доповнити реченням такого змісту:

«Інформація про укладений договір концесії його сторін та істотні умови розміщується на офіційному веб-сайті концесієдавця та на інших публічних інтерактивних ресурсах, відповідно до законодавства».

 • доповнити статтею 8-2 такого змісту:

«Стаття 8-2 Види договорів концесії.

 1. Відповідно до цього Закону концесійними договорами вважаються:

1)        повний концесійний договір (далі – концесійний договір);

2)        угода про розподіл продукції.

 1. Цей Закон встановлює порядок укладання та виконання концесійного договору. Особливості укладання та виконання угод про розподіл продукції встановлюється законом України «Про угоди про розподіл продукції».

6) частину третю статті 10 після слів «потреба в земельній ділянці» доповнити словами «така ділянка надається концесіонеру в порядку, встановленому законодавством».

 

ІІ. Прикінцеві положення:

 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Коментувати
Переглянути всі коментарі до цього законопроекту (0)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини у сфері користування надрами»

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На сьогоднішній день користування надрами в Україні є однією з найбільш закритих і складних сфер для здійснення господарської діяльності. Незважаючи на те, що з моменту прийняття Кодексу України про надра у 1994 році, в нього неодноразово вносилися зміни та доповнення, більшість рудиментарних положень, характерних для управління цією сферою у радянський період, залишаються там і нині. Інформація про геологічні ресурси та запаси і користувачів надр є закритою, а отримання спеціального дозволу на користування надрами - тривалим і складним процесом, що призводить до тінізації бізнесу, зростання рівня корупції та виснаження природних ресурсів. Разом з тим, перехід до ринкової економіки, інтеграційні процеси і висока конкуренція вимагають зміни підходів та оновлення системи управління з метою використання корисних копалин найбільш економічно вигідно, ефективно та раціонально.

Проектом передбачається запровадження якісно нових підходів до регулювання галузі, а саме: створення регіональних та загальнодержавної Інтерактивної карти надр, що відображатимуть відомості про користувачів надр та ділянки надр, які знаходяться у користуванні, а також дозвіл на користування якими може бути отримано; спрощення порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами шляхом запровадження прозорої процедури електронного аукціону; встановлення чітких строків як для отримання спеціального дозволу, так і строків, на які вони надаються; скасування гірничого відводу як окремого дозвільного документу тощо.

 

 1. Мета і завдання прийняття законопроекту

Створення прозорої, простої та зрозумілої системи користування надрами, зменшення надмірного державного впливу на галузь, підвищення конкуренції та легалізація відносин у сфері користування надрами.

 

 1. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом вносяться зміни до Кодексу України про надра, Водний Кодекс України, Закон України «Про концесії».

З метою забезпечення вільного доступу до відомостей про ступінь розробки корисних копалин та можливостей отримання дозволу на користування певною ділянкою надр пропонується створити Інтерактивну карту корисних копалин України, що відображатиме інформацію про ділянки надр, які розробляються, ступінь їх вивчення, вид діяльності, а також відомості про ділянки надр, дозвіл на розробку яких можна отримати.

У проекті чітко визначаються види діяльності, на які можна отримати спеціальний дозвіл, та часові межі їх видачі та дії. Передбачається, що спеціальні дозволи на користування надрами видаватимуться для здійснення: діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин місцевого значення; діяльності, пов’язаної з видобуванням корисних копалин загальнонаціонального значення; діяльності, не пов’язаної з видобуванням надр, або для виконання комплексу робіт.

Видача спеціальних дозволів на діяльність, пов’язану з видобуванням корисних копалин як місцевого, так і загальнонаціонального значення здійснюватиметься за результатами проведення електронного аукціону і займатиме від одного до трьох місяців, що дозволить зменшити корупційні ризики.

Отримати спеціальний дозвіл без електронного аукціону матимуть можливість: 1) землевласники для видобування корисних копалин місцевого значення; 2) за угодою про розподіл продукції чи договором-концесії; 3) 100% державні та комунальні унітарні підприємства; 4) покупці цілісного майнового комплексу. У зазначених випадках дозвіл можна отримати впродовж п’яти днів за заявою та завіреною копією відповідного договору.

Кодексом встановлюється процедура видачі спеціального дозволу на діяльність, не пов’язану з видобуванням корисних копалин, з обов’язковим проведенням оцінки впливу на навколишнє середовище. Отримання дозволу у цьому випадку триватиме не більше шістдесяти днів.

Крім спрощення процедури отримання дозвільної документації, пропонується запровадити систему електронної звітності суб’єктів господарювання, що дозволить володіти комплексною та повною інформацією про стан розробки корисних копалин у країні.

 

 1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

До основних нормативно-правових актів, що діють у сфері застосування проекту належать: Конституція України; Кодекс України про надра; Водний кодекс України; Земельний кодекс України; Закон України «Про охорону природного середовища»; Закон України «Про концесії»; Закон України «Про угоди про розподіл продукції»; Постанова Кабінету Міністрів України № 827 від 12.10.1994 «Про перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення»

Постанова Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»; Постанова Кабінету Міністрів України № 594 від 30.05.2011 «Про затвердження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту Закону України не потребує додаткових витрат бюджетних коштів з Державного бюджету України.

 

 1. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту оптимізує порядок надання ділянок надр у користування для цілей, пов’язаних, та не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, і встановлює прозору та просту процедуру отримання спеціального дозволу, що сприятиме виходу галузі із тіньового сектору і покращенню інвестиційного клімату.

 

 1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

 1. Запобігання корупції

В проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

 1. Оцінка регуляторного впливу

Запровадження норм проекту матиме позитивний вплив на діяльність суб’єктів господарювання у сфері користування надрами.

 

 1. Вплив реалізації акту на ринок праці

Реалізація Закону не впливає на ринок праці.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту створить умови для розвитку галузі та покращення інвестиційного клімату країни.

 

„____”_______________ 2016 р.