Проект Закону України "Про юридичних осіб публічного права"

Законопроект
Пояснювальна записка
0

ГЛАВА 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

0

Стаття 1. Сфера застосування закону

0

1. Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та правові засади діяльності юридичних осіб

публічного права.

0

Стаття 2. Визначення юридичних осіб публічного права

0

1. Юридична особа публічного права – створена відповідним законом, актом Президента України, Кабінету

Міністрів України, міністерства, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування (крім

селищних, сільських та районних в містах рад та їх виконавчих органів) юридична особа, яка самостійно

реалізує державну, політичну, економічну, соціальну, освітню, культурну діяльність та інші функції

публічних суб’єктів права, публічні інтереси держави або  територіальної громади.

2. Юридична особа публічного права організаційно відокремлена від органів державної влади та місцевого

самоврядування, які її утворили.

0

3. Юридична особа публічного права, створена на підставі закону, може мати незалежний статус.

0

4. Юридична особа публічного права може мати на меті отримання прибутку для реалізації цілей,

встановлених в акті про її створення. Розподіл прибутку між органами, що створили юридичну особу, не

здійснюється. В  юридичних особах  публічного права не створюється статутний капітал.

0

Статті 3. Правосуб’єктність юридичних осіб публічного права

0

1. Юридична особа публічного права має особливу правосуб’єктність для реалізації встановлених органом

(органами), що її створив, цілей своєї діяльності і виконання функцій, визначених цим Законом.

0

2. Юридична особа публічного права набуває прав та обов’язків, укладає угоди і може бути позивачем і

відповідачем у суді, має власний рахунок у банках.

0

3. Юридичні особи публічного права здійснюють свою діяльність на основі закону або іншого нормативно-

правового акту про створення юридичної особи публічного права, власного Статуту.

0

4. Юридичній особі публічного права органом, що її створив, і (або) іншими органами передається у

володіння на праві оперативного управління майно та інша власність. Користування і розпорядження таким

майном і майном, набутим під час діяльності юридичної особи публічного права, проводиться на основі

законодавчого акту про створення юридичної особи публічного права.

0

5. Правочини, вчинені юридичною особою публічного права з порушенням положень частин 3 і 4 цієї статті,

є недійсними. У таких випадках третя сторона не може посилатися на той факт, що їй були невідомі межі

спеціальної правосуб’єктності юридичної особи публічного права. До нього не застосовуються норми

добросовісного набування.

6. Юридичній особі публічного права можуть бути тимчасово або постійно делеговані повноваження або

інші публічні функції органа державної влади або місцевого самоврядування. Юридична особа публічного

права не може передавати (делегувати) здійснення таких функцій (повноважень) іншим особам.

7. На юридичну особу приватного права розповсюджується дія цього Закону у разі делегування йому

повноважень або інших публічних функцій органу державної влади та місцевого самоврядування.

0

8. Право на здійснення державного нагляду та контролю передається юридичній особи публічного права,

лише у випадках, передбачених законом.

0

9. При здійсненні юридичною особою публічного права делегованих повноважень або інших публічних

функцій органа державної влади або місцевого самоврядування на службових осіб таких юридичних осіб

публічного права поширюються положення законодавства України про державну службу та протидію

корупції щодо конфлікту інтересів, державної таємниці, юридичної відповідальності за корупційні або

пов’язані з корупційними правопорушення.

0

ГЛАВА 2.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

0

Стаття 4. Набуття правосуб’єктності

0

1. Юридична особа публічного права як суб’єкт прав і обов’язків відповідно до цього Закону виникає з

моменту затвердження її Статуту та призначення (обрання) керівника цієї особи і або його правомочного

представника.

0

2. У випадку, коли юридична особа створюється двома або більше органами державної влади та місцевого

самоврядування, такі органи приймають спільний акт про створення юридичної особи публічного права.

0

3. У випадку створення з юридичної особи публічного права на основі об’єднання його членів у

відповідності до закону, рішення про створення приймається такими членами (зборами).

0

4. Акт (рішення)  про створення юридичної особи публічного права повинен містити інформацію про

найменування, місцезнаходження та затвердження статуту юридичної особи публічного права.

0

5. Статут юридичної особи публічного право повинен містити:

0

а) найменування юридичної особи публічного права;

0

б) цілі, функції та предмет діяльності юридичної особи публічного права;

0

в) порядок створення і компетенцію органів управління юридичної особи публічного права;

0

г) форми та межі контролю з боку органу, який створив юридичну особу публічного права;

0

д) засади фінансово-господарської діяльності юридичної особи публічного права;

0

е) порядок та умови припинення юридичної особи публічного права.

0

6. Державна реєстрація статуту юридичної особи публічного права здійснюється у відповідності до

законодавства України.

0

Стаття 5. Майно юридичної особи публічного права

0

1. При створенні юридичної особи публічного права та в будь-який момент її діяльності їй може бути

передано відповідне майно, що встановлюється відповідним актом (рішенням).

0

2. Передане особі публічного права державне або комунальне майно знаходиться у його володінні на праві

оперативного управління і не втрачає статусу державного або комунального майна.

0

3. Якщо майно юридичної особи публічного права створюється за рахунок членських внесків, то в акті

(рішенні) про його створення встановлюються розмір та порядок їх внесення.

0

ГЛАВА 3.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

0

Стаття 6. Органи управління юридичних осіб публічного права

0

1. Орган, який створив юридичну особу публічного права, є вищим органом контролю, якщо інше не

передбачено законом.

0

2. Вищий орган контролю:

- приймає рішення щодо змін до Статуту юридичної особи публічного права;

- здійснює призначення та звільнення керівника юридичної особи публічного права;

- здійснює державний контроль за діяльністю юридичної особи публічного права;

- скасовує дію актів юридичної особи публічного права;

- вирішує інші питання, визначені Статутом.

0

3. В юридичних особах публічного права, створених шляхом об’єднання їх членів, збори учасників

здійснюють повноваження, передбачені законом.

0

Стаття 7. Керівник юридичної особи публічного права

0

1. Керівник юридичної особи публічного права призначається (обирається) і звільняється органом, який

створив юридичну особу публічного права.

0

2. Керівник юридичної особи публічного права діє самостійно і під свою відповідальність в межах

законодавства, Статуту та актів вищого органу контролю, одноособово здійснює керівництво юридичною

особою публічного права.

0

Стаття 8. Принципи діяльності юридичних осіб публічного права

0

1. Юридичні особи публічного права є рівними учасниками у цивільних правовідносинах і не можуть

отримувати вигоди і додаткові права, крім визначених законом, в порівнянні з юридичними особами

приватного права.

0

2. Якщо юридична особа публічного права фактично здійснює підприємницьку діяльність, вищий орган

контролю приймає рішення про його реорганізацію або ліквідацію.

0

Стаття 9. Діяльність юридичної особи публічного права, яка вимагає погодження

0

1. Виключно за погодженням з вищим органом контролю юридична особа публічного права може

виконувати такі дії:

0

а) набувати, відчужувати, обтяжувати нерухоме майно;

0

б) брати позики, кредити;

0

в) виступати  поручителем;

0

г) визначати бюджет, штатний розпис та фонд заробітної плати;

0

д) приймати інші, пов’язані з майном, якщо вони виходять за меді звичайної діяльності.

0

Стаття 10. Фінансування діяльності юридичних осіб публічного права

0

1. Джерелами фінансування юридичної особи публічного права можуть бути:

0

а) членські та інші внески;

0

б) цільові кошти, виділені з державного або місцевого бюджетів;

0

в) доходи, отримані від виконання державного замовлення;

0

г) доходи, отримані від надання адміністративних та інших послуг;

0

д) інші доходи, не заборонених законодавством України.

0

2. Зазначені у частині першій  цієї статті  доходи повністю спрямовуються на здійснення цілей та функцій

юридичної особи приватного права, визначених в акті (рішенні) про її створення, а у випадках,

передбачених законодавством, – спрямовуються у відповідний бюджет або за рішенням вищого органу

контролю передаються такому органу.  Не допускається використання коштів юридичних осіб публічного

права для інших цілей.

0

3. Якщо фінансування юридичної особи публічного права здійснюється з державного або місцевого

бюджету, це повинно бути передбачено в бюджеті.

0

4. Ставки тарифів за надання адміністративних та інших послуг для юридичних осіб публічного права

визначаються відповідно до закону.

0

Стаття 11. Бухгалтерська звітність

0

1. Юридична особа публічного права зобов’язана в установленому законодавством порядку здійснювати

облік та звітність фінансово-економічної діяльності, складати та надавати баланс на затвердження вищому

органу контролю.

0

2. Щорічний баланс юридичної особи публічного права перевіряє незалежний аудитор, призначений  вищим

органом контролю.

0

3.Юридична особа публічного права може прийняти рішення про проведення внутрішнього аудиту.

0

РОЗДІЛ 4.

ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

0

Стаття 12. Підстави і порядок припинення юридичної особи публічного права

0

1. Юридична особа публічного права припиняється у випадках:

0

а) досягнення мети або встановлення неможливості досягнення мети, визначеної актом про її створення та

статутом (положенням);

0

б) закінчення строку, визначеного актом про створення;

0

в) прийняття органом, який заснував юридичну особу приватного права, рішення про припинення

юридичної особи публічного права;

0

г) за рішенням суду;

0

д) в інших випадках, передбачених чинним законодавством та статутом юридичної особи.

0

2. Припинення юридичної особи публічного права здійснюється в порядку, визначеному законодавством

України.

0

Стаття 13. Розпорядження майном юридичної особи публічного права, діяльність якої припинено

0

1. Майно юридичної особи публічного права у разі її припинення на підставі рішення вищого органу

контролю передається цьому органу.

0

2. Якщо неможливо здійснити  передачу майна юридичної особи публічного права вищому органу

контролю, воно стає власністю держави.

0

ГЛАВА 5.

ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

0

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

0

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України

проекти законів, прийняття яких є необхідним у зв’язку з прийняттям цього Закону і привести у

відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти.

0

3. Внести зміни до таких законів України:

0

3.1. частину першу статті 4 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» виключити.

0

3.2. частину  першу  статті 4 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» виключити.

0

3.3. Абзац 3 частини 2 статті 81 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції: «Юридична особа

публічного права створюється відповідним законом, актом Президента України, Кабінету Міністрів

України, міністерства, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування (крім селищних,

сільських та районних в містах рад та їх виконавчих органів). Юридична особа діє окремо від органів

державної влади та місцевого самоврядування та самостійно реалізує державну, політичну, економічну,

соціальну, освітню, культурну діяльність та інші функції публічних суб`єктів права, публічні інтереси

держави та територіальної громади».

4. Встановити, що органи державної влади та місцевого самоврядування не є юридичними особами в

розумінні цього Закону та їх статус регламентується відповідними законами України.

0

5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін вжити необхідних заходів щодо перетворення

підвідомчих юридичних осіб на юридичні особи публічного права у відповідності до положень цього

Закону.

Коментувати
Переглянути всі коментарі до цього законопроекту (12)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту Закону України

«Про юридичні особи публічного права»

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

 

Порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права встановлюються Цивільним кодексом України. При цьому у статті 81 Цивільного кодексу України зазначається, що порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом. Однак, закону, який би регулював відповідну сферу суспільних відносин, не прийнято.

Крім того, численними актами законодавства та підзаконними нормативними актами, актами місцевого самоврядування різноманітні установи та підприємства визначаються як юридичні особи публічного права з наданням їм неоднакового статусу. Тому на сьогоднішній день в Україні як юридичні особи публічного права функціонують і органи державної влади, і органи місцевого самоврядування, і підприємства, установи, організації, виконуючи різноманітні функції.

Таким чином, нагальна необхідність в прийнятті закону України про юридичні особи публічного права обумовлена як прогалиною в правовому регулюванні, так і практичною необхідністю.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є правове врегулювання порядку створення, правового статусу юридичних осіб публічного права.

Законопроектом передбачається:

1) встановити, що юридична особа публічного права – це створена відповідним законом, актом Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування (крім селищних, сільських та районних в містах рад та їх виконавчих органів) юридична особа, яка є відокремленою від органів державної влади та місцевого самоврядування та самостійно реалізує державну, політичну, економічну, соціальну, освітню, культурну діяльність та інші функції публічних суб’єктів права, публічні інтереси держави або територіальної громади. Юридична особа публічного права може мати на меті отримання прибутку для реалізації цілей, встановлених в акті про її створення. Розподіл прибутку між органами, що створили юридичну особу, не здійснюється. В юридичних особах публічного права не створюється статутний капітал;

2) Юридичній особі публічного права органом, що її створив, і (або) іншими органами передається у володіння на праві оперативного управління майно та інша власність. Користування і розпорядження таким майном і майном, набутим під час діяльності юридичної особи публічного права, проводиться на основі законодавчого акту про створення юридичної особи публічного права;

3) Юридичній особі публічного права можуть бути тимчасово або постійно делеговані повноваження або інші публічні функції органа державної влади або місцевого самоврядування. Юридична особа публічного права не може передавати (делегувати) здійснення таких функцій (повноважень) іншим особам

 

3. Правові аспекти

Прийняття цього Закону заповнить прогалину в правовому регулюванні відносин, пов’язаних із створенням та діяльністю юридичних осіб публічного права. Поділ юридичних осіб на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права стане чітко визначеним. Органи державної влади та місцевого самоврядування не входитимуть в жоден з видів.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

 

5 Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню ефективного управління державною власністю, надання адміністративних послуг та правової визначеності у сфері діяльності юридичних осіб.